Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 13. juli 1925

Man visste, at det var Christian Michelsen, der sto bak den for en del år siden gjennomførte forandring i vår arvelov, der innskrenket livsarvingers arverett, når arvelateren efterlot seg en større formue enn 1 million kroner, og arvelateren ved testamente ønsket å disponere sine efterlaten­skaper på annen måte. For den 1ste millions vedkommende består den tidligere regel, hvorefter livsarvingene har krav på de 3/4, mens tes­tator fritt kan disponere den resterende 1/4 del, for den neste millions vedkommende har livsarvingene kun krav på ½-delen, og hvor det gjelder formuer over 2 millioner kroner, kan tes­tator fritt disponere over alt, hva der overstiger dette beløp.

Det viser seg ved åpningen av Chr. Michelsens testamente, at hans eneste datter fru Motzfeldt har fått, hva hun efter loven har krav på, mens resten, der skal andra til betydelige beløp, går til allmenne formål – særlig til fremme av viten­skapelige formål på den helt fri forsknings grunn. Formålet og den begrunnelse, han gir for sine donasjoner, vil stille det enda klarere for det norske folk, hvilken storsinnet, human, varmt følende og universelt tenkende mann Michelsen var, og hva vi har tapt ved hans altfor tidlige bortgang.