Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
20. februar 1919

De herrer Holtfodt, Abrahamsen og Friis Petersen er uttrådt av ministeriet og er remplassert av herrene byfogd Peersen (forsvarsminister), høyesterettsassessor Paal Berg (sosialminister) og Five (provianteringsminister), idet provianteringsministeren hr. Stuevold-Hansen har overtatt handelsdepartementet efter Friis Petersen.

Noen særlig styrkelse av ministeriets kapasitet betyr rekonstruksjonen ikke. Hr. Paal Berg er en flink dommer og et godt hode, men må mer betegnes som en teoretiserende salongradikaler enn som en praktisk politiker.

Det mest bemerkelsesverdige er, at hr. Gunnar Knudsen har villet utfordre den alminnelige opinion ved å la hr. Løvland bli stående.

-----

Telegrafen bringer meddelelse om, at man nå i Paris er blitt noenlunde enige i grunntrekkene til forslaget om Nasjonenes Forbund. De er blitt offentliggjort, men så vidt jeg kan skjønne er forslaget ikke helt tilfredsstillende for alle oss, der hadde håpet på, at en ny verdensorden nå skulle etableres på grunnlag av de prinsipper, president Wilson nå så ofte har proklamert. Men "aller anfang ist schwer", og forhåpentlig vil der også i det endelige forslag bli foretatt endringer. De nøytrale skal jo også gis adgang til å uttale seg, førenn en definitiv bestemmelse tas. Såvidt man kan dømme efter de mange ofte uklare og innbyrdes stridende telegrammer fra Paris og London, vil Nasjonenes Forbund bli inntatt som et ledd i fredsslutningens bestemmelser. Hvorvidt Tyskland skal få bli med, henstår dog, såvidt man kan dømme, uavgjort. Holder man imidlertid Tyskland utenfor, vil det efter min mening bli til ubotelig skade for hele fremtidens utvikling.