Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1918
3. oktober 1918

Begivenhetene utvikler seg nå med tiltagende hurtighet. Den bulgarske hær har kapitulert, og overgivelsen har funnet sted på de av den franske overgeneral, general Franchet d''Esperey fastsatte betingelser. Den bulgarske hær blir avvæpnet, og franske tropper overtar kontrollen med de bulgarske jernbaner. Bulgarias endelige skjebne vil først bli avgjort ved den store fredskonferanse. Bulgarias overgivelse er således fullstendig, og den har selvfølgelig vakt den største bestyrtelse i Berlin, hvor man ikke bare så sin jernbaneforbindelse med Tyrkia avbrutt, men hvor man nå også blir nødt til å se drømmen om herredømmet i Orienten briste som en såpeboble. Intet under derfor, at man ennå klynger seg til håpet om, at kong Ferdinand og Sobranien skal desavuere den mellom den bulgarske regjering og den franske overgeneral sluttede overenskomst.

Samtidig innløper meddelelsen om, at St. Quentin, tidligere setet for det tyske hovedkvarter på vestfronten og en av deres sterkeste støttepunkter, er tatt av franskmennene, og at englenderne har holdt sitt inntog i Damaskus. Antallet av tyrkiske og tyske fanger i Palestina beløper seg nå til 70 000, hvilket vel praktisk talt vil si, at den tyrkiske armé på disse kanter har opphørt å eksistere.