Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
21. september 1917

De siste dagers sensasjon og det amerikanske utenriksdepartements offentliggjørelse av den tyske gesandt i Argentina, grev Luxburgs chiffertelegram til det tyske utenriksdepartement, hvori han anmoder om at argentinske skip – av hensyn til den politiske stemning der – bør skånes av ubåtene eller i alle fall må bli "spurlos versenkt", så senkningene ikke kan komme til det argentinske folks kunnskap. Den rå og hjerteløse tankegang hos ministeren, som den siste oppfordring gir uttrykk for, har overalt vakt den største forferdelse og avsky, og det tyske utenriksdepartement har måttet innrømme telegrammets ekthet og søker nå sin befrielse i å hevde, at oppfordringen ikke er blitt fulgt. Angående den siste påstands riktighet kan der sikkerlig reises berettiget tvil. I alle fall er det en kjensgjerning, at flere norske skip på vei fra Argentina er blitt borte med mann og mus – og det er vel ikke tvilsomt, at grev Luxburgs telegram gir oppløsning på gåten.

At grev Luxburg i sitt telegram har kalt den argentinske utenriksminister "et politisk esel", kan man jo la Argentina selv fordøye. Større oppsikt har det vakt, at det er den svenske minister i Buenos Aires, baron Löwen, der har be­fordret den tyske ministers telegram til Tyskland gjennom det svenske utenriksdepartement. Ententens mistanker om Sveriges besynderlige "nøytralitet" under krigen er herved blitt ytterligere befestet.

At den tyske minister har fått sitt pass av den argentinske regjering, og at baron Löwen er hjemkalt av den svenske, er selvsagt.