Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
14. oktober 1905

Efter Karlstad-overenskomstens vedtakelse av storting og riksdag, står det kun tilbake å velge konge, og vårt statsmaskineri er igjen i full orden.

Skriket om, at vi ikke efter 7. juni har noen grunnlov og forfatning, således som det forfektes fra visse deler av opposisjonen, synes ikke å vinne noen gjenklang i den alminnelige opinion.

Tvert imot skulle det efter innholdet av Stortingets beslutning den 7. juni stå klart for enhver, at det nettopp er vår grunnlov, som er søkt opprettholdt. Det er den, vi nettopp har søkt å holde uavkortet og uforfalsket, og på dette vårt standpunkt er det, vi har vunnet den alminnelige europeiske opinions sympati og respekt.

Regjeringen og en betydelig majoritet i Stortinget – man påstår 2/3 av samme – er visstnok også enige om, at Stortinget derfor nå har både rett og plikt til å skride til valg av Norges konge overensstemmende med Grunnloven, når Sveriges og Norges befullmektigede har underskrevet Karlstad-overenskomsten og Sveriges efterfølgende anerkjennelse av unionens oppløsning og av Norges stilling som selvstendig stat er notifisert maktene.

Alle, som er interessert i arbeidsro og landets fredelige utvikling, og som har båret alle ofre under de vilkår og provisoriske tilstander, disse måneder har nødvendiggjort, uten å klage og med patriotisk glede, har også krav på, at provisoriet oppheves, så snart skje kan.