Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905
3. april 1905

Fridtjof Nansen er nå vendt tilbake fra sitt besøk i London. Besøkets offisielle hensikt var avholdelsen av et foredrag i Londons geografiske selskap om et eller annet oseanografisk emne, men hans egentlige mål var å få inn sin nå så meget omtalte artikkel om det unionelle mellomværende i verdensbladet "Times", hva der er en meget vanskelig sak. Alle nordmenn må være meget takknemlige for den iver og offervillighet, hvormed Nansen kjemper for vår nasjonale rett. Og det er ikke det minst viktige ledd i dette arbeide å gi utlandet korrekt beskjed om de omtvistede spørsmål. Lite har utlandet tidligere kjent til kvintessensen i vår nasjonale kamp, om hvilken der fra svensk side tidligere i den utenlandske presse har vært utspredt tendensiøse fremstillinger, formentlig støttet av "vårt" – dvs. det svenske – diplomati. Og det er vårt håp og vår tro, at alle rettenkende statsmenn også blant stormaktene, når de får korrekte opplysninger om stridsspørsmålets kjerne, må ville gi oss rett, når vi som her kjemper for vår suverenitet.

Fridtjof Nansen ble ved sin tilbakekomst hilst med jublende hurraer fra den norske ungdom – en takk vi alle kan istemme.