Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905
2. mars 1905

Den politiske bevegelse og spenning her er nå overordentlig. Der tales ikke om annet enn politikk; politiske møter avholdes, Fridtjof Nansen har således holdt en større politisk speech i Studentersamfundet, hvor han anbefalte, at der straks skulle tas beslutning i konsulsaken og handles, likesom den tidligere krigsminister Georg Stang sammen med forfatteren Gunnar Heiberg – en merkverdig konstellasjon, og som sikkert vil svekke hr. Stangs posisjon som alvorlig politiker – har holdt flere møter til fordel for en hurtig aksjon. Med spenning venter man det resultat, hvortil den av Stortinget i anledningen nedsatte spesialkomité vil komme.

I går var vi i middag hos "Morgenbladets" redaktør Nils Vogt og frue, og der fikk vi meddelelsen om det promemoria, kronprinsen i egen person har tilstilt spesialkomiteen. Et promemoria, der er avgitt av regenten personlig, efter at den sittende regjering har inngitt sine avskjedsansøkninger, og mot de to statsministres råd, og hvis innhold vanskelig kan oppfattes som annet enn en trussel til spesialkomiteen, idet han ber den overveie alle konsekvenser, før den fatter sin beslutning.

Selv bortsett fra det rent konstitusjonelt uhørte, at monarken, der efter vår grunnlov kun taler gjennom sitt råd, gjør en sånn henvendelse til en stortingskomité, har han også ved sitt promemoria stilt det klart, at kongemakten anskuer denne sak utelukkende fra et svensk synspunkt, og således at vi ved, at i kampen for å hevde vår suverenitet på et område, hvorover vi – og derover er der full samstemmighet blant norske rettslærde og politikere – efter vår grunnlov er fullt enerådige, der stiller vår egen konge seg imot oss.

På en mer drastisk måte kunne ikke den norske konge avsløre seg som den, der er vanmektig og uvillig til å vareta sitt lands interesser, og triste tanker må i den anledning bemektige seg enhver nordmanns sinn. Ti "reflexionerna göra sig sjelfve".

Selskapet i går bestod utelukkende av lojale borgere, men desto større var kanskje også sorgen over dette skritt fra kongemaktens side.

Da vi forlot selskapet ved 11-tiden, måtte redaktør Vogt ned i sin redaksjon for å skrive den artikkel, "Morgenbladet" i dag inneholdt i anledning av promemoriet, en artikkel, der sier kronprinsregenten den fulle sannhet, men verdig og rolig.