Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
12. november 1904

I går feiret min far sin 80-års fødselsdag, rask, kjekk og spenstig, så mang en på 70 år kunne misunne ham hans vigør.

Vi hadde i anledningen samlet en del av familien og hans nærmeste venner til middag hos oss. Det ble en meget hyggelig og stemningsfull fest.

-----

En begivenhet, der har vakt oppsikt i de hoffet nærstående kretser, er at kaptein Roll er forbigått som ledsager av prins Gustav Adolf på dennes forestående rundreise til de europeiske hoff, idet kongen hertil har valgt den fornylig til adjutant hos kronprinsen utnevnte kaptein Sverre, der ennå aldri har gjort tjeneste, mens kaptein Roll nå gjennom en lengre årrekke har gjort tjeneste som offiser hos prins Gustav Adolf, og i denne sin stilling ikke vært den minst medvirkende årsak til, at arveprinsen er blitt populær her i Norge.

Jeg talte forleden med fetter Karl Roll, der var fullt på det rene med, at det hele skyldtes innblanding fra kronprinsessens side, hvem han hadde støtt på ermet under et opphold i Karlsruhe, hvorhen Roll ledsaget prinsen for et par år siden, da han som representant for kongen var til stede ved storhertugen av Badens regjeringsjubileum. Roll hadde nemlig henstillet, at prinsen en av festdagene skulle vise seg i norsk uniform, en fordring der synes rett beskjeden, men som ble refusert og tatt meget unådig opp av kronprinsessen. Dertil kom ytterligere, at kronprinsessen ønsket, at Roll skulle sette på sin uniform noe, der ikke hørte til efter norsk reglement, og som denne derfor måtte avslå. Hans unåde på dette hold ble straks konstatert derved, at mens samtlige andre, selv en svensk offiser, der hadde ledsaget vår minister i Berlin der ned, ble benådet med badensiske ordner, skjedde der en unntakelse for Rolls vedkommende, der intet fikk.

Her har pressen enstemmig tatt standpunkt for Roll, og da denne for noen dager siden ble tilbudt å utnevnes til fast adjutant hos prins Gustav Adolf på dennes fødselsdag i går, avslo han tilbudet og ba seg også entlediget fra sin nåværende stilling som prinsen tilforordnet offiser.

Allmennhetens sympati selv innen hoffkretser er enstemmig på Rolls side, og kronprinsessens intrige har alene ledet til å kjølne våre følelser overfor kongehuset enn ytterligere.

-----

I går innløp der meddelelse fra Schuckert & Co. om, at de nå definitivt hadde besluttet seg til å innløse de norske aksjonærers aksjer i a/s Glommens træsliberi, idet de for disse aksjer (innbetalt kr. 500.–) efter truffet overenskomst betaler kr. 180.– + 5 % rente fra 1/1 1904. Vi lider således atskillig tap på affæren, men i virkeligheten kunne hele aksjekapitalen ansees som tapt på grunn av, at anlegget ble flere millioner dyrere enn forutsatt, og jeg tror, de norske aksjonærer kan være oss direktører takknemlige for, at vi har oppnådd et så vidt gunstig resultat for dem. En ikke minst medvirkende årsak hertil har dog vært firmaet Schuckert & Co.s helt igjennom lojale og gentile stilling overfor de norske interesser.

Meget arbeid har jeg nedlagt i min stilling som formann i dette selskaps direksjon og som dets advokat. Men så har det også vært både lærerikt og lønnende, og jeg har også grunn til å tro, at det er blitt påskjønnet. Et bevis herpå ser jeg også i den omstendighet, at firmaet Schuckert & Co. har anmodet meg om å bli stående som medlem av direksjonen også for fremtiden, mens de øvrige medlemmer av direksjonen skal tre tilbake.

Den nye ordning vil ta sin begynnelse fra 1. januar neste år.