Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
29. oktober 1904

Det er nå omtrent visshet for, at den engelsk-russiske konflikt blir løst ad fredelig vei. Englenderne har fremsatt påstand om full erstatning for liv og eiendom for de skadelidte samt dessuten avstraffelse av de skyldige offiserer. For Russland var det selvfølgelig meget vanskelig å sluke den siste fordring, all den stund den russiske admiral hevdet, at man kun hadde gjort sin plikt, og at skuddene ble løsnet fordi fiendtlige torpedobåter nærmet seg eskadren. For å unngå denne kanossagang for Russland har man funnet en utvei ved å forelegge spørsmålet herom for en internasjonal kommisjon, nedsatt overens­stemmende med Haagkonferansens bestemmelser. Herved synes det da avverget, at noen krigersk aksjon skulle bli følgen av de russiske overgrep. Til oppnåelsen av dette lykkelige resultat mener man, at det franske diplomati gjennom utenriksministeren hr. Delcassé kraftig har medvirket, og man har her høstet en av de første frukter av den nylig avsluttede fransk-britiske overenskomst. Gledelig er det å kunne konstatere, at de voldgiftstraktater, der nå begynner å avsluttes mellom de forskjellige europeiske stater, viser seg å føre til realiteter.

-----

I går var vi i selskap hos Harald Løvenskiolds på Madserud. Herrer og damer blandet seg ved kortbordene for å spille det nå så moderne engelske spill "bridge", en sort whist med forskjellige variasjoner. Den hittil i selskaps­livet stedfunne avsperring mellom herrer og damer i røkeværelset efter en middag eller souper, er heldigvis nå på vei til ganske å forsvinne.