Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Redaktørens forord
Kristianiaadvokaten Arthur Knagenhjelm (1866–1938) begynte å skrive dagbok som 16-årig gymnasiast i fødebyen Trondheim i 1882, og han la ikke ned pennen før 55 år senere! Resultatet ble 20 håndskrevne bind, som nå for første gang blir offentliggjort for det historieinteresserte publikum. Forfatterens originale ortografi, som gjennom det meste av livet var preget av hans språklige bakgrunn i 1880-årenes riksmål, er ikke beholdt, men ”modernisert” til rettskrivningsnormalen av 1938 – så godt det har latt seg gjøre.

I arbeidet med denne kommenterte dagbokutgaven har jeg bestrebet meg på å føye til forklaringer om personer, steder, institusjoner og hendelser som jeg regner med ikke er en del av dagens leseres aktive kunnskapsunivers. Jeg har også lagt inn en rekke henvisninger til ytterligere lesning. Hvis jeg i noen tilfeller har gått for langt i detaljrikdom eller overdosering av selvfølgeligheter, ber jeg om leserens forståelse – det er så lett å la seg rive med når stoffet er fengslende!

Den trykte utgaven inneholder – foruten selve dagbokteksten – mine noter og utfyllende forklaringer; de sistnevnte er samlet bakerst i boken. Innholdet i den elektroniske utgivelsen følger dagbokens kronologi og danner til sammen en database. De opprinnelige 20 bindene utgjør ”kapitlene”, hvert år er skilt ut som eget underkapittel, og de enkelte daterte innførsler er markert som individuelle søkestrenger. Men det er også mulig å søke i fritekst gjennom den komplette teksten og notene.

I et innledningskapittel har jeg forsøkt å oppsummere Arthur Knagenhjelms liv og virke, slik det kommer til uttrykk gjennom dagbokopptegnelsene; dels for å veilede leseren gjennom innholdet (ved å referere ulike offentlige hendelser og personlige opplevelser som er kommentert i opptegnelsene), dels i håp om å kunne gi en ansporelse til å dykke inn i denne spennende historien. Meg har den i hvert fall gitt mange gode stunder gjennom nesten seks års arbeid.

Det er mange som skal takkes for deres bidrag til at denne utgivelsen endelig kan realiseres. Først og fremst vil jeg takke Niels Jacob Knagenhjelm, som pietetsfullt har tatt vare på farfarens dagbøker, bilder og andre memorabilia, og som uten å nøle lånte ut dette verdifulle materialet (som nå er overlatt til Byarkivet i Oslo, der det vil være tilgjengelig for forskere og andre som ønsker å fordype seg i stoffet). Institusjonen Fritt Ord og Stiftelsen Sat Sapienti er også ærlig verd en takk, ettersom deres økonomiske støtte har gjort mitt arbeid og selve utgivelsen mulig. I de tidlige fasene av arbeidet hadde jeg også stor glede av innspill og støtte fra Erik Rudeng, pensjonert direktør i Fritt Ord, og historikerne Guri Hjeltnes og Even Lange. For den tekniske tilretteleggingen av den elektroniske utgaven har det vært en glede å kunne gjenoppta samarbeidet med en tidligere arbeidskollega, publiseringseksperten Håkon Bergset i København, som gjennom å utvikle en skreddersydd og oversiktlig presentasjonsplattform for oss har gjort både hovedtekst og noteapparat mer tilgjengelig og lesevennlig enn vi kunne ha forestilt oss! Sist, men definitivt ikke minst, vil jeg takke min forlegger Morten Ole Mørch for tålmodig støtte og mange hyggelige samtaler.

Alle feil (inkludert mulige feillesninger i originalteksten), mangler og unøyaktigheter i noteapparatet er ene og alene redaktørens ansvar. Rettelser og andre innspill kan sendes til forlaget, som vil videreformidle dem til undertegnede.

Le Bignon, i mars 2019

Jon Gunnar Arntzen