Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Kolofon
Arthur Knagenhjelm: Dagbøker 1882–1937

Redigert og kommentert av Jon Gunnar Arntzen (sterke ord NUF)

© Jon Gunnar Arntzen / Ad Notam forlag AS, 2019

 Redigeringen og utgivelsen av disse dagbøkene som nettutgave og i bokform har vært mulig takket være finansiering fra Institusjonen Fritt Ord og Stiftelsen Sat Sapienti.

Der ikke annet er angitt, stammer fotografiene fra familien Knagenhjelms private eie.

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler inngått med KOPINOR. Kopiering i strid med norsk lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Alle henvendelser om rettighetene til denne utgivelsen stiles til:

AD NOTAM FORLAG AS
BOKS 21 VINDEREN
0319 OSLO

ISBN 978-82-8313-198-7

Omslagsdesign: Bjørg Omholt
Layout/Bilderepro: bergset.dk
Papir: 80g Munken Cream
Trykk og innbinding: LaserTryk.dk  A/S