Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 5. april 1935

Så har vi da fått vår første arbeiderregjering. Stortingets president herr Nygaardsvold påtok seg hermed å danne den nye regjering. Som utenriksminister har han valgt professor Koht, den kjente og fra alle hold anerkjente historiker – en ivrig målmann. I politikken var han et nærmest ubeskrevet blad, når unntas at han i en del år har vært medlem av Bærums herredsstyre og en ivrig medarbeider i "Arbeiderbladet". Man antok i alminnelighet, at enten minister Colban i London eller minister Morgenstierne i Washington ville bli tilbudt utenriksministerporteføljen. De skal begge efter evne ha insinuert seg hos Arbeiderpartiet – Colban skal ha latt seg forlyde med, at det var hans ideal å kunne bli utenriksminister i en arbeiderregjering.

Generaldirektør Indrebø er blitt tvunget til å overta finansministeriet – det var hans lyst og håp å bli arbeidsminister. Statsministeren har imidlertid selv forbeholdt seg arbeidsdepartementet. Som sjef for arbeidsdepartementet kunne Indrebø sikkert ha fylt sin plass. Til den nå for tiden så krevende stilling som finansminister savner han de vesentlige betingelser.

For øvrig består ministeriet av en rekke nåværende og forhenværende stortingsmenn – deriblant hr. Alfred Madsen som handelsminister. Den efter Arbeiderpartiets allianse med Bondepartiet viktige post som landbruksminister er besatt med en gårdbruker fra Nord‑Trøndelag, herr Ystgaard, som er allmennheten helt ubekjent.

Det er visst ikke tvil om, at ministeriet Nygaardsvold representerer megen dyktighet – ministersjefen selv er en omtenksom og forholdsvis moderat politiker, trønder av lynne og tenkesett. Jeg tror det vil være meget gunstig at Arbeiderpartiet, ved selv å sitte i administrasjonen, får syn for og erfaring for at det ikke er så liketil og lett, og at det i praksis ikke er så lett å oppfylle alle de løfter som man slenger ut fra en partitalerstol.