Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, juni 1924

Frankrike har fått sitt radikale ministerium med Herriot som minister­president. Herriot har selv overtatt utenriksminis­teriet. Forhåpentlig vil et bedre forhold til Tyskland nå kunne opprettes.

Valgene har imidlertid også medført presidentskifte. Mille­rand, der allerede ved sin tiltredelse hadde antydet, at han ikke aktet å innta den helt tilbaketrukne og passive stilling, som de franske presidenter hittil har inntatt, har ved flere anledninger fremkommet med uttalelser, som har falt de radikale hårdt for brystet, og Herriot krevde derfor, at Millerand skulle tre tilbake, førenn han ville danne sitt ministerium. Da Millerand ikke kunne få dannet noe minister­ium, må han også måtte finne seg i å tre tilbake fra sin stilling. Konsekvensen av, at statssjefen således trekkes inn i partipolitikken, kan bli meget uhellsvanger, og det er et spørsmål, om man ikke herved er kommet inn på et farlig skrå­plan. De radikale har imidlertid ikke kunnet trumfe igjennom sin favoritt, mate­matikeren Painlevé, der står sosialistene meget nær, idet den mer avblekte senator Doumergue fra Nîmes ble valgt.