Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 4. desember 1923

Den interallierte erstatningskomité har oppnevnt en komité av internasjonale eksperter til å undersøke Tysklands virkelige økonomiske stilling – papirmarken er nå rutsjet så langt nedover, at man kun regner med billioner riksmark og den er således praktisk talt verdiløs – "for å bringe i forslag forholdsregler til balansering av det tyske budsjett og til stabilisering av den tyske mark". Dette må anses som et både påkrevet og heldig skritt – for at det en gang kan konstateres, om Tysklands økonomiske stilling er så slett, som dets regjering og dets presse vil gi det utseende av, og om der i hvert fall ikke finnes hjelpemidler til å bringe orden i det kaos Tysklands pengevesen nå er. Alt synes for utenforstående så gåtefullt og mystisk, at man ikke kan befri seg fra det inntrykk, at der i alle fall delvis må ligge ond vilje bak – og en upartisk utredning av disse forhold fra de presumptivt mest sakkyndige finanseksperter i Europa og Amerika vil forhåpentlig kunne kaste lys over forholdene og muligens også bringe en løsning, som kan bli en befrielse fra den usikkerhet og stadige frykt, som nå behersker alle økonomiske forhold i verden og legger en død hånd over alt arbeidsliv på grunn av disse uoppgjorte forhold.