Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 29. november 1936

Allerede tidlig i høst ble det meget omtalt, at kong Edward 8 stadig var sammen med en amerikanerinne, mrs. Simpson. De engelske blader har forholdt seg tamme, men desto mer sensasjon har der vært servert i den amerikanske presse. Og av billeder i den illustrerte presse fra kongens reise i Grekenland og Tyrkiet så man at han, selv under offisielle besøk, hadde damen ved sin side i bilen.

Nå har den engelske geistlighet tatt affære og advart kongen – de engelske blad har måttet omtale forholdet og spørsmålet om kongens giftemål med henne eller eventuelt hans abdikasjon, hvis han virkelig ville gjennomføre sine ekteskapsplaner, har også vært drøftet i parlamentet.

Mrs. Simpson var også før sitt ekteskap med Simpson skilt, og nå er hun nettopp blitt skilt fra sin annen mann, der lettet skilsmissen for henne ved pro forma å erklære seg skyldig i ekteskapsbrudd, dvs. han lot seg finne på et hotell­værelse i en liten by utenfor London sammen med en annen dame.

Kongen har spurt sin premierminister, om han ikke i ethvert fall kunne gifte seg med mrs. Simpson til ”venstre hånd” og således at de barn, der måtte komme til verden i dette ekteskap, ikke ble arveberettiget til tronen.

Kongen fikk av Mr. Baldwin et benektende svar. Og det er ikke tvilsomt, at så vel den alminnelige opinion i England som ikke minst i alle dets dominions – hvor Baldwin har sondert stemningen – er absolutt mot ethvert kompromiss i så henseende. Kong Edward har jo mange venner og er ikke minst populær blant de store masser, og til en begynnelse stilte de seg ved kongens side og foranstaltet fiendtlige demonstrasjoner mot biskopen av Canterbury, der uforbe­holdent hadde sagt kongen sin mening, og mot Baldwin. Men nærmere eftertanke vil nok også bringe disse til å innse, at det engelske kongedømmes prestisje ikke i lengden ville tåle et slikt skritt fra kongens side.

Et engelsk blad, "Morning Post", har efter min mening truffet det rette, når det hevder at kong Edward bør huske på, at det ikke er lenge siden at millioner av engelske borgere ofret sitt liv for det engelske imperium, og at det minste man da kan vente av sin konge er at han av hensyn til fedrelandets beste ofrer sin kjærlighet til en mrs. Simpson.

Den monarkiske tanke har ikke lenger så dype røtter i folkene at de få konger, der er tilbake efter verdenskrigens ragnarokk, må finne seg i noen ofre for at den kan opprettholdes og vokse seg sterkere.

Kong Edward får nå overveie, om han vil oppgi Mrs. Simpson eller sin trone. Man kan rent menneskelig beklage ham og ha medfølelse med ham, men der finnes ingen vei utenom.