Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1934
Oslo, oktober 1934

De svensk-finske studenter har gjennom lengre tid vært forfulgt og trakassert av ektfinnene, der vil ha svensk språk og svensk undervisning helt bort fra universitetet i Helsingfors – eller Helsinki, som er hovedstadens finske benevnelse. Finnene har foranstaltet rene tumulter ved universitetet, særlig efter at regjeringen hadde fremsatt forslag, der ville sikre den svenske minoritet tålelige forhold.

En rekke norske vitenskapsmenn, politikere og kunstnere har hatt den noe bisarre idé, å ville komme svensk‑finnene til hjelp og har tilstilt finnene en adresse i denne hensikt. Dårlig må de kjenne finnene, hvis de har trodd å kunne utrette noe effektivt ved et slikt skritt. Finnene har, som man kunne vente det, med hån avvist enhver innblanding i deres indre anliggender, selv om den kom fra deres brødre i Norden.

Muligens man nå kan få øynene opp for, at finnene ikke hører hjemme i Norden. Det er intet rasefellesskap, deres språk er oss helt fremmed, og de kulturelle bånd der knytter oss til Finland, gjelder svensk‑finnene og deres innsats i finsk kultur.