Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1934
Oslo, 12. oktober 1934

Det ser ut til, at den bølge av terror og mord, som i de senere år har gått over Europa, ikke vil legge seg så snart.

Forleden eftermiddag fikk vi gjennom kringkastingen efterretning om at kong Alexander av Jugoslavia, der skulle avlegge offisielt besøk i Paris, og som et krigsskip hadde brakt til Marseille var blitt myrdet i denne by, mens han med utenriksminister Barthou ved sin side kjørte fra havnen til jernbanestasjonen for å fortsette til Paris. Om Barthou het det, at han var såret. Først senere på aftenen fikk man underretning om at også Barthou var avgått ved døden av sine sår på et hospital i Marseille.

Gjerningsmannen ble straks grepet og viste seg å være hjemmehørende i et av balkanlandene, sannsynligvis av kroatisk herkomst. Det påstås, at terrorister fra balkanstatene har et tilfluktsted i Ungarn, hvor de formentlig opplæres i sitt håndverk.

Kong Alexander hadde ry for å være en meget dyktig regent, som med iver og diplomatisk kløkt varetok sitt lands interesser. I selve Serbia var han meget populær, og det het, at han til tross for at han hadde sett seg nødsaget til å etablere diktatur i Jugoslavia, på grunn av sin ubestridelige dyktighet i den senere tid hadde vunnet aktelse og respekt også i de land, der efter krigen var blitt tillagt Serbia.

For Frankrike vil Barthous død sikkert bety et stort tap. Han var en dreven diplomat av den gamle skole. Hans største fortjeneste som utenriksminister i Doumergues regjering var utvilsomt at han hadde fått etablert vennskapet med Italia – de to latinske søskenland hadde jo siden Mussolinis overtakelse av makten stått i et temmelig spent forhold til hinannen – og derigjennom økt Tysklands isolasjon, noe hvortil 30. juni-mordene i Berlin og München og Tysklands åpenbare delaktighet i mordet på Dollfuss i Wien også hadde vært hans gode hjelpere. Kong Alexanders besøk i Paris var et ledd i Barthous bestrebelser for å nærme de to antagonister Italia og Jugoslavia til hinannen, idet han håpet å kunne være en forståelsesfull megler mellom disse land.

Barthou var en høyt kultivert mann med sterke interesser for litteratur og historie og medlem av L''Académie française.