Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1933
Oslo, 28. juli 1933

Den økonomiske verdenskonferansen i London – som man under det herskende kaos over hele verden så hen til med atskillige forhåpninger – er som alle konferanser i den senere tid sluttet, uten at man har kunnet arbeide seg frem til noe som helst positivt resultat. Det eneste lille lyspunkt er avtalen om foreløpig tollhvile.

De forgjeves forhandlinger mellom Englands og Amerikas representanter på kongressen for å komme til enighet om en stabilisering av dollaren i forholdet til pundet – så at handel og industri på ny kunne begynne å regne med noenlunde faste faktorer – kastet sine skygger over hele kongressens arbeid, så at denne ble stående helt i stampe.

Når president Roosevelt for noen måneder siden med kongressens samtykke oppgav gullstandarden, uaktet Amerika sitter inne med halvparten av hele verdens gullbeholdning, så det kan dekke alle sine pengesedler med gull og enda ha en god slump til overs av gull, har presidentens beslutning selvfølgelig vært diktert av hensynet til å høyne prisene på de hjemlige forbruksvarer, få industrien i sving igjen og avhjelpe arbeidsløsheten, som i Amerika har tatt et truende omfang.

Hvorvidt presidentens beslutning i det lange løp vil føre til det tilsiktede mål, kan vel være atskillig tvilsomt – i alle fall hvis man kun skal kunne trekke noen slutning av hva som ble tilfellet da England oppgav gullstandarden. Ti dette førte som bekjent ikke til noen høyning av prisene på engelske varer. Prisene steg så langt fra i samme grad, som valutaen sank, – som man skulle ha ventet, at prisnivået tvert imot gikk ytterligere ned. Og den samme erfaring har vi jo i det store og hele hatt her hjemme i Norge, efterat vi gikk fra gullet.

Det later imidlertid til, at det i Amerika foreløpig har medført en hausse på aksjebørsen og en delvis stigning i prisene på råvarer. Hvor lenge det vil vare, og om bevegelsen ikke bare er kunstig, får fremtiden vise.

Medvirkende til at Amerika er gått fra gullet har selvfølgelig også vært, at Amerika har villet berøve de land, som tidligere var gått fra gullet, de fordeler dette har brakt dem i den internasjonale konkurranse om verdenshandelen.

Spørsmålet vil da bli, om verden skal bli vitne til en kappestrid mellom Amerika og England om, hvem som kan få sin valuta mest depresiert for å få den største avsetning for sine varer. Og imens føres verden dypere og dypere inn i kaos.