Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, ultimo mars 1932

Den i anledning av Kreugers død nedsatte undersøkelseskommisjon har nå avgitt sin innberetning. Det viser seg, at hans forskjellige selskaper er helt fallitt, og at han har drevet svindlerier i et omfang, som ingen kunne ha tenkt seg muligheten av. For Sverige og dets prestisje er dette et tungt slag; det hadde nå vennet seg til å spille en viss rolle i den internasjonale finansverden, ikke minst på grunn av Kreugers forskjellige store transaksjoner på alle lånemarkeder. Han hadde jo skaffet både Frankrike og Tyskland store statslån og ansåes overalt som et av tidens store finansgenier, som man måtte regne med.

Katastrofens følger vil uvegerlig være, at en hel del svenske privatfolk blir helt ruinert. Særlig skal det gå ut over middelstanden, som i stor utstrekning har anbrakt sine sparepenger i Kreugers foretakender, lokket dertil både av de høye dividender hans selskaper utbetalte, og av den glans som stod om hans navn.