Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1932
Oslo, 5. mars 1932

Statsminister Kolstad er avgått ved døden efter flere ukers sykeleie. Det forlød at hans helbredstilstand var bedre, da en blodpropp gjorde seg gjeldende og hurtig førte til døden.

Jeg har aldri truffet eller talt med statsministeren. Men han har i alle politiske leire nytt stor anseelse som en rettlinjet personlighet med gode evner og en stor arbeidskraft.

Som finansminister har han også hatt bruk for all sin arbeidskraft i disse vanskelige tider, og det har nok slitt på ham å få i stand et noenlunde brukbart budsjett, slik som forholdene for tiden ligger an. Dertil kom, at finansdepartementets ekspedisjonssjef var blitt overarbeidet og måtte søke en lengere permisjon, nettopp som budsjettet skulle settes opp. Byråsjef Nissen, som nettopp var ansatt som sådan og aldri hadde hatt noe med budsjettet å gjøre, ble konstituert som ekspedisjonssjef og i hans sted en byråsjef fra et annet kontor overflyttet til finanskontoret. Når hertil kommer, at ingen av statsrådene i Kolstads ministerium tidligere hadde vært statsråder og deltatt i noen budsjettbehandling, vil det forståes hvilke byrder som var lagt på finansministerens skuldre.

Kai har vært med i budsjettbehandlingen som sekretær og som sådan også vært med i regjeringskonferansene om budsjettet. Han har helt siden oktober måned ikke kommet hjem fra departementet før ved 10 ½-tiden om aftenen, så det har vært en meget anstrengende tid også for ham. Heldig at hans helbred har bedret seg så meget, at kreftene har strukket til. Og meget lærerikt har det jo vært for ham.