Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1931
Oslo, 24. februar 1931

Som ordfører i det gamle Filharmoniske Selskap har man anmodet meg om å dirigere de møter, som har vært avholdt for å konstituere det åpne musikkselskap, som skal fortsette dets virksomhet.

Til det første møte, som kun var sammenkalt for å velge en organisasjonskomité for å forberede dannelsen av det nye selskap, hvis oppgave ville være å utarbeide vedtekter, forhandle med orkesteret om nye kontrakter og oppsette et budsjett, var der fremmøtt så mange, som det medisinske selskaps møtesal kunne romme. Man hadde efter de mange angrep på det gamle selskaps styre og all den blest, som er reist omkring Dobrowens navn, formodentlig ventet seg sensa­sjoner, men heri ble man sørgelig skuffet. Valgene til organisasjonskomité ble enstemmige, og det hele møte varte en halv times tid.

Til de senere møter, hvor organisasjonskomiteens forskjellige forslag skulle drøftes og avgjøres, og som måtte formodes å interessere alle dem, som har underminert det gamle selskap og vært misfornøyd med dets ledere, var tilstrømmingen betydelig mindre, men taletrangen desto større hos de fremmøtte, så møtene ble temmelig langvarige. Særlig vakte spørsmålet om konsert­sesongens varighet endeløse debatter. Organisasjonskomiteen hadde foreslått, at konsertsesongen fremtidig skulle slutte ved april måneds utgang, hvilket opposisjonen – ledet av musikkritikerne Hagerup Bull og Mørk, som lot til å få sine instruksjoner fra redaktøren av "Dagbladet" Skavlan og frue – kraftig bekjempet. Jeg fremhevet, at man vel kunne overlate dette spørsmål til avgjørelse av det styre og råd for det nye selskap, som nå skulle velges.

Det nye selskap er da nå endelig organisert, og dets råd valgt. Jeg fraba meg valg, og majoriteten av rådet ble besatt av opposisjonen, og det er å håpe, at det nye selskap nå vil få arbeidsro, og at det vil få den fornødne økonomiske støtte av stat og kommune, uten hvilken et symfoniorkester likeså lite her som annetsteds i lengden kan bestå.

Det står nå kun tilbake å likvidere det gamle selskap.