Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 16. september 1930

I går hadde minister Swensons venner arrangert en avskjedsfest for ham i Grand Hotel i anledning av hans fratreden som amerikansk minister her.

Uaktet det er midt i jakttiden, så mange er borte fra byen, hadde der inn­funnet seg så mange, som Rococosalen kunne romme. Swenson, som to ganger har vært amerikansk minister i Norge, er jo også meget populær her. Vi regner ham nesten som nordmann. Hans likefremhet og jevnhet og hans store elskverdig­het og åpne gjestfrihet i den amerikanske legasjon har skaffet ham mange venner.

Jeg hadde den amerikanske generalkonsuls frue, Mrs. Beavens[sic], til bords. Jeg kjente henne ikke fra før, og det var heller ikke noe særlig interessant bekjentskap å stifte.

Festen var forøvrig meget pen og stemningsfull. Professor Worm-Müller holdt festtalen med vanlig veltalenhet og esprit og med en passende blanding av alvor og spøkefulle bemerkninger.

Minister Swenson var øyensynlig meget beveget, da han takket for den hyllest, som var blitt ham til del.

Uaktet han nylig fylte 65 år, kom det nok overraskende på ham, at han måtte trekke seg tilbake. Hans svigersønn fortalte meg på festen, at Swenson intet hadde hørt, før han dechiffrerte telegrammet fra Washington om, at hans efterfølger var utnevnt, og at avskjedigelsen ikke ville kunne ha inntruffet, hvis den ikke var gjennomført ved et coup de main, idet hans tallrike venner blant de amerikanske politikere ellers ville ha satt seg i bevegelse.

De amerikanske diplomater får ingen pensjon, og da Swenson ikke er formuende, er det nok et temmelig hårdt slag for ham. Han er jo også fremdeles like ungdommelig og i sin fulle arbeidskraft.