Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1929
Oslo, 3. juli 1929

Stortinget har i år kunnet slutte sin sesjon allerede i juni måned. Presidenten Hambro forstår å drive arbeidstempoet opp og få fart i tingene. Men enkelte klager jo over, at det går for fort, så de ikke får tid til å sette seg inn i sakene.

I fjor fikk Høyre Venstre meget motstrebende til å gå med på en liten skattelettelse. Man hadde jo håpet, at dette var et lite første skritt, som skulle fortsette, til man var kommet ned på et rimelig skattenivå. Men til alminnelig skuffelse er Stortinget i år gått fra hinannen, uten at der fra noe partis side er gjort anstrengelser for å kunne oppnå videre skattelettelser.

Og imidlertid stiger de kommunale skatter. At det ble tilfellet her i Oslo, efterat Arbeiderpartiet er kommet til makten og rir sine kjepphester, måtte man jo være forberedt på. Men også i Aker og Bærum, våre nabokommuner, hvor de borgerlige partier ennå har majoritet, er skattene steget. Man skylder på de tidligere kommunestyrers synder, og at deres budsjetter ikke har vært reelle. Sørgelig er det imidlertid å se, hvor slett også borgerlig styrte kommuner ledes.