Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926




Oslo, 5. november 1926

Vitneforklaringene for riksretten er nå – i alle fall på det nærmeste – tilendebrakte. De må i det hele tatt sies å ha gått i ministeriet Berges favør. Særlig Sir Karl Knudsens og minister Wedel Jarlsbergs forklaringer om oppfatningen og stemningen innen finansielle kretser i London og Paris efter de tidligere bankkalamiteter stillet det klart, hvor påkrevet det var for Norges anseelse og kreditt, at der våren 1923 ikke inntraff ytterligere bankkatastrofer for storbankenes vedkommende.

Egentlig er det kun den partiridde venstremann fabrikkeier Petterøe og bankinspektør Haugaard, der har avgitt for­klaringer, der kan støtte aktoratet. Hr. Haugaards for­klaringer vitnet imidlertid om en arroganse og selvfølelse, som måtte forbause, og efter hva jeg har hørt av folk, der påhørte hans vitneforklaring, gjorde den også nærmest et pinlig inntrykk.

Hovedaktor, overrettssakfører Skogen fra Telemarken, viser stadig at han ikke er sin oppgave voksen, og hans besynderlige måte å eksaminere på og hans påtakelige naivitet fremkaller stadig latter over hans hode. Han er derfor blitt en takknemlig gjenstand for revy- og kabaretvisers spott.