Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, ultimo april 1926

Som det var å forutse, ville arbeiderne, da det kom til årets tariffor­handlinger, ikke gå med på at deres lønninger ble regulert overens­stemmende med det nåværende prisnivå her i landet. De hevder at de ikke vil finne seg i at deres levestandard senkes. Det må jo for øvrig så mange andre av det arbeidende folk finne seg i i disse vanskelige tider. Men det er jo heller ikke det, der tilsiktes ved en reduksjon av lønn­ingene. Det er kun å bringe disse i overensstemmelse med den norske krones nåværende kjøpeevne. Bibehold av de nåværende lønninger eller en helt ubetydelig reduksjon i disse vil jo i virkeligheten si en forhøyelse av arbeidernes leve­standard. Og man skulle tro, at arbeiderne selv måtte innse, at dette ikke lar seg gjøre under de vanskelige forhold, hvorunder den norske industri for tiden arbeider, idet den – ikke minst på grunn av de høye arbeiderlønninger – må bukke under i konkurransen med utlandet, og den ene fortvilt efter den annen derfor ser seg nødt til å stenge sine porter. Jeg ønsker arbeiderne de beste og rummeligste arbeidsvilkår, og det er med glede jeg har vært vitne til den stigning i deres levestandard, den siste menneskealder har brakt dem. Men det nytter ikke helt å bortse fra de økonomiske lover – og vi makter ikke å opprettholde en priviligert stand, som helt skal være unntatt fra disses virkninger. Og hvis arbeiderne her hadde vidtskuende og eleverte ledere – som i de fleste andre land – ville de ikke som nå ha kommandert arbeiderne ut i en nytteløs streik.