Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 17. oktober 1925

Jakob er utnevnt til sjef for det kgl. hoff og fungerende hoff­marskalk efter hoffsjef Rustad, der er meddelt avskjed fra nyttår.

Allerede i august, da Rustad meddelte kongen, at han og over­hoff­mesterinnen nå efter 20 års virksomhet ønsket å trekke seg tilbake, tilbød kongen Jakob stillingen. Han hadde imidlertid mange betenkeligheter ved å motta den, men da kongen fant, at hans betenkeligheter – som han åpent la frem for kongen – ikke burde legge hindringer i veien herfor, og at han gjorde ham en tjeneste ved å overta stillingen, ga han efter, og jeg tror nå at han er fornøyd med å ha overtatt stillingen, hva jeg også efter beste evne har tilskyndet ham til.

Som kammerherre og ekspedisjonssjef er utnevnt kaptein Per Wedel Jarlsberg, som Jakob har ønsket seg som medarbeider.

Overhoffmesterinnestillingen er ennå ikke besatt, og folk er meget ivrige efter å finne et passende emne for denne stilling. Vi har jo ikke mange damer herhjemme, der egner seg til denne representative stilling. Efter alt, hva jeg kan forstå, er dronningens venninne fru Emma Stang født Heiberg designert til stillingen, men også hun vil visstnok ha be­tenk­ningstid, og stillingen vil derfor ikke bli besatt, før dron­ningen kommer tilbake fra sitt besøk i England over nyttår.