Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 12. juli 1924

Jeg leste nylig i en russisk bok – Tatiana Woschevs opp­tegnelser om daglig liv under bolsjevikherredømmet i Russland – at det ved utdelingen av levnetsmidler hyppig forekommer, at backfischer på 14–15 år fremlegger attest om, at de er svangre, uten hverken å vise sorg eller skam. Tatiana Woschev sier, at det er resultatet av folkekommissær Kollontays virksomhet. Fru Kollontay er nå Russlands diplomatiske representant her i Norge. Der som her har hun preket den frie kjærlighets evangelium. En russisk avis kunne berette at denne herskerinne en dag, da en ung 15-årig pike hadde født et barn i et internat, sendte den unge pike sin lykkønskning, hilste henne som en erotikkens prestinne og påbød, at der skulle gis henne dobbelt levnetsmiddelrasjon som belønning.

Avisene kunne for en tid siden berette, at fruen hadde gitt et større selskap på Grand Hotel her i byen. Blant gjestene var utenriksministeren, professor Nansen og hungersnødkomiteens formann, advokat Aage Schou. Sistnevnte er en av den kriste­lige bevegelses mest nidkjære støtter og også nær knyttet til sedelighetsforeningen – så vidt jeg husker endog denne forenings formann.

Livets farser er mangfoldige!