Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 19. april 1923

I går var det 25 år siden aksjeselskapet Freia Chocoladefabrik, der nå er vokst opp til en av våre største industrielle bedrifter, ble stiftet på mitt kontor i Kongens gate 20.

Dagen ble feiret ved et festmåltid om formiddagen for arbeiderne oppe på Freia og med en festforestilling om aftenen i National­theatret, hvor der fremsagdes en prolog, forfattet av Hiorth-Schøyen i dagens anledning, av skuespiller Schwensen, og derefter oppførtes Shakespeares "Troll kan temmes".

Efter forestillingen var der arrangert en enkel supé i Grand Hotel for direksjonens medlemmer med damer samt de mest frem­stående funksjonærer i selskapet.

Efterat direktør Throne Holst hadde holdt en tale med takk til direksjonen for samarbeidet og med en takk til sine øvrige medarbeidere og utbrakt Freias skål, holdt jeg talen for Throne Holst i omtrent følgende ordelag:

"Når vi i dag feirer Freias 25-årsjubileum, skal vår hyllest og vår takk først og fremst rettes til den mann, der har fått i stand, vært sjelen i og hatt den øverste ledelse av denne bedrift i disse 25 år, vår kjære adm. direktør Throne Holst. Ti det er ham, som i dag er den virkelige jubilant.

De gode og fruktbringende ideer og det våkne og rike initiativ, som fører en sak fremover med store mål for øye, de skyldes aldri de flerhodede forsamlinger, hvor utmerket de hver for seg enn er, de skyldes alltid den enkelte mann.

For de store industrielle bedrifter, som må drives i et aksje­selskaps upersonlige form, er det derfor så, at deres lykke og trivsel avhenger av at der på den ledende plass sitter en mann, der er sin oppgave voksen, og som får anledning til å øve sitt virke og bringe sine ideer ut i livet uten altfor hemmende bånd fra direksjon og generalforsamlinger.

For så vidt håper jeg, at direksjonen har forstått sin oppgave, og jeg takker på direksjonens vegne Throne Holst for de elskverdige ord, han henvendte til oss.

Når Freia i dag inntar den sterke og aktede posisjon i vårt samfunn som det gjør, så tør jeg trygt si at dette i aller første rekke skyldes Throne Holst, selvfølgelig med hjelp og støtte fra de medarbeidere som han med et klokt utvelgelsens blikk har forstått å omgi seg med.

Når vi ser tilbake på Freias rivende utvikling i disse 25 år, kunne man jo, hvis man ville være banal, si at det hele former seg som et stort eventyr. Men vi vet, at der ikke skjer mirakler, og at denne utvikling skyldes helt naturlige årsaker; den ledende direktørs intelligens, hans administrative evne, hans alltid levende interesse for bedriftens ve og vel og ikke minst hans utrettelige arbeidsglede, der aldri har latt seg kue, selv i de ikke så få år, da han måtte baute sin skute frem under forskjellig slags motgang.

Og dog er heller ikke disse den administrerende direktørs egenskaper i og for seg tilstrekkelige til helt å forklare denne Freias eksepsjonelle fremgang i det svunne fjerdedels sekel.

For at et stort forretningsforetagende i våre dager helt ut skal lykkes, må den ledende også være i besittelse av, hva man alminnelig kaller "en lykkelig hånd".

Hva vil så dette egentlig si? Ikke annet enn, at den, der virkelig skal kunne karakteriseres som en forretningsmann av de store dimensjoner, likesom den geniale kunstner og den politiker, der skal makte å føre sitt land fremover, også må være i be­sittelse av en god porsjon av fantasi og intuitiv evne. Han må ikke alene se hen til dagens krav, men fremtidens vyer må også demre for hans indre blikk. Ti fantasien er den evne, av hvilken ethvert større fremskritt avhenger.

Lederen av en stor bedrift må av og til ta skritt, om hvilke han ikke med sikkerhet vet, om de vil føre i land eller ikke.

Det å våge noe, når det gjelder, er ofte hele seierens hemmelighet, ikke alene i krig og i kjærlighet, men også i det økonomiske liv.

Når Freia nå står i den sikre og gode økonomiske posisjon, som det står, skyldes det ikke minst, at Throne Holst og hans disponent i krigens første tid gjorde de store og dristige innkjøp av råvarer, der sikret selskapets drift gjennom de senere vanskelige år.

Dette utelukker imidlertid ikke, at en god forretningsleder også må ha et visst fond av pessimisme – ikke noe goldt svartsyn, men en sunn og nøktern pessimisme. At vår elskverdige direktør heller ikke mangler denne egenskap, vil de forskjellige årsberetninger, der foreligger om Freias virksomhet, gi et klart begrep om. I gamle dager gikk det som en rød tråd gjennom disse, at visstnok hadde man – med eller uten et nådig forsyns bistand – klart dette år noenlunde godt, men der var uværsskyer i sikte, snart fra en kant, snart fra en annen, så aksjonærene for det neste år måtte være forberedt på det verste. Det lot imidlertid ikke til i lengden å gjøre noe sterkere inntrykk på de gode aksjonærer. Kursene på aksjene steg og steg, og der tjentes flere og flere penger. I de senere år har vi derfor innskrenket oss til å si, at det under tidens usikre forhold var umulig å si, hvorledes fabrikkens fremtidige drift ville stille seg. At vi nå virkelig går alvorlige og vanskelige tider i møte for Freia, behøver man imidlertid ikke å være pessimist for å skjønne, men vi håper, at det skal lykkes oss også å ri den storm av.

Men bildet av Throne Holst og hans ledelse av Freia ville være ufullstendig, om jeg ikke også nevnte det, som kanskje mest karakteriserer hans virke, og som har knyttet oss til ham med så sterke bånd, nemlig det rike hjertelag og den uegennyttige samfunnsånd, som alltid har besjelet ham, og som også har fått så enestående og storartede uttrykk i Freias virksomhet. I vår tid gjelder det ikke bare for de private personer, men også for de store bedrifter, at rikdom forplikter, og jeg tror jeg tør si, at denne Freias forståelse av sine forpliktelser overfor det samfunn, hvori det virker, og at det ikke kan isolere seg fra dette og alene tjene krasse egeninteresser, ikke minst har bidratt til og i fremtiden vil bidra til å sikre Freia dens fremskutte plass i allmennhetens bevissthet. For så vidt har Freias virksomhet satt skille og til sin uvisnelige heder reist seg varige minner. Vi kan derfor være lykkelige over at Throne Holst i sitt virke i Freia ikke bare har vært den kloke mann, men også den gode mann.

Og så vil jeg på direksjonens vegne ha selskapet med meg å drikke Throne Holsts skål i ærbødighet, i takknemlighet og i hengivenhet."

Freias direksjon har i anledning av dagen besluttet å bevilge et beløp av 25 000 kroner til en sosialøkonomisk prisoppgave for skandinaviske vitenskapsmenn. Temaet for denne oppgave er ennå ikke helt bestemt.