Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1923
Kristiania, 4. mars 1923

Ministeriet Blehrs proposisjon om å avslutte traktat med Portugal på lignende grunnlag som med Spania – kun med forpliktelse til å avkjøpe det en enda større kontingent av hetvin, falt Stortinget for tungt for brystet, så meget mer som forhandlingene viste, at man kunne oppnå en gunstigere traktat ved å tillate fri innførsel, og en sådan vil sikkert ikke medføre en innførsel av portugisiske viner, der når opp til kontingenten. Det virker nesten som en befrielse å se, at sunn sans ennå av og til kan råde i det norske storting – og at den Blehrske proposisjon nedvotertes.

Det Blehrske ministerium har demisjonert og hr. Halvorsen har på ny dannet sitt ministerium, der består av samtlige medlemmer av hans forrige ministerium med unntakelse av finansministeren Hagerup Bull, der er remplassert av den nettopp for aldersgrensen falte fylkesmann Abraham Berge og kirkeministeren, hvortil hr. Halvorsen istedenfor Riddervold-Jensen har kalt gårdbruker Sælen fra Fana. Denne siste er jo målmann – så det er formentlig politisk "lurt" å ha sikret seg ham som kirkeminister.

Høyre hadde efter forlydende opprinnelig motsatt seg, at Michelet igjen skulle bli utenriksminister. Men Halvorsen hadde i gruppe­møte uttalt, at han allerede var bundet til Michelet, og at han efter den måte, hvorpå de var blitt vippet av pinnen i 1921, fant å burde møte med så mange som mulig av sitt forrige ministerium, da disse hadde krav på rehabilitering. Man må ikke være så naiv å tro i våre dager, at det er fedrelandets interesser, der står i første rekke.