Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 15: 1922
Desember 1922

Ved kommunevalget er kommunistene og sosialistene blitt det sterkeste parti. Venstre er redusert til å ha fått ett medlem i kommunestyret, og Høyre og Frisinnede Venstre vil kun få majoritet, hvis de støttes av et parti, der er gått til valg som et "forbuds- og kristelig parti" – men som sikkert har en meget sterk lutning til sosialismen. Kun med støtte av dette parti, der teller 2 medlemmer, vil borgerpartiene kunne beholde ordfører­plassen. Venstres representant – en kvinne – vil selvfølgelig følge den Gunnar Knudsenske parole om ikke å ha ringeste befatning med partiene til høyre. Det er vel imidlertid meget tvilsomt, om det er politisk klokt av Høyre og Frisinnede Venstre å gjøre noe for å beholde ordførerplassen, all den stund de 2 kristelige forbudsmenn sikkert vil svikte dem i mange viktige saker. Men når disse partier har ordførerplassen, får de i den alminnelige opinion også ansvaret for den politikk, der føres.

-----

Det er nå et fait accompli, at de 2 forbudsmenn – mot at den ene av dem blir valgt inn i formannskapet – vil stemme på Høyres kandidat banksjef With til ordfører – og Høyre og Frisinnede har akseptert kompaniskapet. Jeg har mine tvil om, hvorvidt det er riktig. Det program, høyre har oppstilt foran valget, er også av den art, at hovedvekten synes å være lagt på å fjeske for velgermassen og kurtisere dens slette instinkter istedenfor i disse vanskelige tider å legge en kurs, der kan bringe oss ut av det kaos og den kommunesosialisme, vi mer og mer styrer oss ut i.

Prinsipper og bærende ideer synes rent å være gått av mote innen de konservative partier. Det gjelder nesten mest om å kunne overby de andre partier. Jeg føler meg sikker på, at man taper på det i det lange løp. Et parti som svikter sine egne ideer, får ingen begeistring vakt innen sine egne rekker, og de imponerer aldri motstanderne.