Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Oktober 1920

Freden mellom Finland og den russiske sovjetregjering og preliminærfreden mellom denne og Polen er nå undertegnet. Man kan være forvisset om, at når sovjetregjeringen er gått til dette skritt, er det alene skjedd, fordi de indre tilstander i Russland er sådanne, at en fortsatt krig mot disse stater ville være utelukket. Ved fredsslutningen mellom Finland og Russland er Petschenga (Petsamo) og noe av det omliggende distrikt gått over til Finland, og Norge har herved fått en ny stat som grunnabo mot det ytterste nord.

Såvidt man kan dømme av meddelelser i pressen, har general Wrangel fremdeles hatt fremgang i sine operasjoner mot Sovjet-Russland. At der på grunn av levnetsmiddelsituasjonen hersker fortvilte tilstander i Petrograd og Moskva, medgir nå sovjetregjeringen selv. Likeledes at der er opprørsforsøk i disse byer, så sågar "dobbelt" beleiringstilstand har måttet innføres i disse byer, og at man påny har måttet la sine kinesiske regimenter gå til nedsabling av hva man behager å kalle de "kontrarevolusjonære". Men hvorvidt russerne i en noenlunde nær fremtid vil kunne få ende på jøderegimentet, synes fremdeles like uklart.

Imidlertid later det til at de teser, som oppstiltes på møtet i Moskva i sommer som betingelser for tilslutning til den 3. internasjonale, faller selv de mest ytterliggående i det øvrige Europa tungt for brystet. Den oppgivelse av enhver selvstendighet og bøyde nakke under det moskovittiske åk, som tesene fordrer, og med borgerkrig og maskingeværer som formålstjenlige kampmidler, er noe for kraftig kost for de land, hvor massene ikke er analfabeter, og hvor hjernene ennå ikke er brakt helt ut av funksjon. Her hjemme lyder der selv blant de tidligere troende åpenbar knurren, uaktet arbeiderpartiet i Norge er gått langt til venstre av alle og har vært sovjetregjeringens store håp. Og i Tyskland har tesene ledet til det uavhengige sosialistpartis sprengning. Frankrikes, Englands og Sveits'' arbeidere har alle avvist å slutte seg til den 3. internasjonale på slike betingelser. De norske bolsjevikledere arbeider derfor nå i sitt ansikts sved for om mulig å få dispensasjoner for de mest nedverdigende bestemmelser hos de høye herrer i Moskva. Om det vil lykkes, vil fremtiden vise. Det er vel tvilsomt, da disse herrer ynder å kjøre med stramme tøyler, og de også selvfølgelig innser, at det kun er ved terror og massemyrderier, at de kan opprettholde sin makt.

En av våre blindt troende bolsjevikelever, professor i historie ved vårt universitet Edv. Bull, kom under en debatt i studentersamfunnet i går med den naive, men karakteristiske ytring, at det ble jo "nokså vemmelig" å skulle plaffe med maskingeværer mot sine medborgere. Men derved var ingenting å gjøre. Det gjaldt først og fremst i liv og i lære å støtte sine "russiske medbrødre" i deres kamp for "proletariatet". For oss andre ville det heller hete å hjelpe "de jødiske haier", der overalt står i spissen for bevegelsen, for å bevare "deres makt og deres hytte".