Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Kristiania, august 1920

Jernbanens tjenestemenn fikk efter stort påtrykk sine lønninger regulerte og betydelig forhøyde i fjor. På grunnlag av de således fastsatte lønninger er det, at Stortinget i år nettopp har regulert lønningene for statens øvrige tjenestemenn. Disse lønnsreguleringer vil koste staten nye millioner om året, og Gud vet, hvorledes staten under de nedadgående tider, som ubønnhørlig vil komme, og hvis anmarsj man merker på så mange ting, skal kunne klare disse stadig voksende utgifter til den likeledes stadig voksende stab av statsfunksjonærer, uten at folket segner under skattebyrden.

Ikke desto mindre har jernbanefunksjonærene allerede nå forlangt ytterligere lønnsforhøyelse og oppsagt sine plasser, og ekstramannskapet ved flere av stasjonene er allerede gått til streik.

For en gangs skyld har den norske regjering gitt svar på tiltale. Den nekter ikke å forhandle med jernbanefolkene, men uttaler åpent at om noen lønnsforhøyelse over hele linjen kan der ikke bli spørsmål, da den nettopp skjedde lønnsregulering for andre statstjenestemenn derved ville kullkastes. Likesom den fremholder at det brudd på disiplinen, der har funnet sted fra enkelte jernbanetjenestemenns side og foranlediget suspensjon, kun kan bli å behandle på ordinær måte ved å innanke suspensjonen til vedkommende departement.

Og alle tegn tyder på, at jernbanefolkene betenker seg på å skride til aksjon.

De har sikkert følelsen av, at de ikke har det store publikums sympati, og da blir det alltid vanskelig å kunne føre en streik igjennom. Dannelsen av "Samfundshjælpen", der kan tre til efter anmodning av statsmaktene, hvor alvorlige samfunnsinteresser trues, gjør sikkert også sin virkning.

Imidlertid har den ting, at ekstraarbeiderne er gått fra arbeidet, allerede bevirket forstyrrelse i driften, og jernbanene har måttet gå til betydelige toginnstillinger, og på mange strekninger har man nektet å gå med på befordring av passasjergods.

Som alminnelig under sånne omstendigheter er en stor del av publikum blitt grepet av panikk, og feriereisende er vendt tilbake i hui og hast.