Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
Slutten av juli 1920

Efterretningene fra Russland er fremdeles motstridende. Et upartisk vitnesbyrd skulle jo de uttalelser være, der kom fra den nettopp hjemvendte engelske arbeiderdelegasjon, der sikkert på forhånd var atskillig inntatt for sovjetstyret og de Leninske ideer. Og disse uttalelser var, om enn forsiktige, dog lite gunstige. Man var i et hvert fall på det rene med at befolkningen i de store byer sultet, og at de engelske arbeidere ikke ønsket det Leninske styre overført til britisk grunn. Alt arbeidsliv var for det meste lammet. Den offensiv, som Russland nå har påbegynt mot Polen, der i sine stormaktsdrømmer hadde begynt krig mot Sovjet-Russland, tyder imidlertid på at sovjetstyret rår over sterke krefter. Den vitner om en kraftutfoldelse og en målbevissthet, som kun en sterk regjering er i stand til å yte. Og det ser ut som om Polen vil bli oversvømmet av de bolsjevikiske hærstyrker. Det sies for øvrig at det er den kjente tsargeneral Brusilow, der fra Moskva leder operasjonene. Man våger ikke å sende ham til fronten og ha ham ute av øye. Det er sikkert for øvrig også det nasjonale moment, der i denne krig har styrket regjeringens stilling, idet også russerne av den gamle skole selvfølgelig nødig vil se det gamle Russlands maktområde forminsket, idet de har det stille håp, at sovjetstyret kun vil være en overgang.

Mens ententen ikke hadde synderlig til overs for polakkenes aspirasjon ut over hva der er rent polsk territorium, må den selvfølgelig søke å støtte Polen, når spørsmålet gjelder selve den polske stats eksistens. Polen skulle jo være ententens faste støttepunkt mellom Russland og Tyskland for å hindre en altfor intim forbindelse mellom disse to stater. Men hvordan skal den nå kunne hjelpe det ulykkelige Polen? Arbeiderne så vel i England som Frankrike vil sikkert sette alt inn for å hindre en væpnet aksjon mot det land, som har proklamert proletariatets diktatur. Og er ikke krigstrettheten i sin alminnelighet så stor i disse land, at det vil være vanskelig å innlate seg på nye felttog og i langt bortliggende land. Ammunisjon og utrustning kan den nok hjelpe med. Men er det nok, og kommer ikke hjelpen for sent?

Lloyd George, der formodentlig efter påtrykk av Englands handelsverden, der gjerne vil oppta handelsforbindelsen med Russland og tjene penger, har latt Krasin og andre delegerte for sovjetstyret komme til England for å forhandle med dem og muligens slutte en fred, synes å bli holdt for narr av Lenin & co. Man svarer tvetydig eller unnlater å svare på hans telegrafiske henvendelser. Kun én ting fremgår klart: Affæren med Polen vil Russland avgjøre på egen hånd uten noen innblanding fra ententen. Men det er dette ententen, hvis virkelig fred og ordnede forhold i Europa engang skal kunne innføres, ikke kan finne seg i. Og jeg kan ikke tenke meg annet, enn at det litt efter litt vil gå opp for Lloyd George, at det franske folks standpunkt – Ingen fred og ingen forhandling med sovjetregjeringen, førenn den er anerkjent av en russisk folkeforsamling, til hvilken alle fritt kan utøve sin stemmerett, og førenn Russland erkjenner de av tidligere russiske regjeringer inngåtte forpliktelser – har vært det riktige.

Hva der har bevirket, at den britiske regjering har vært vaklende og nervøs i sin russiske politikk er selvfølgelig også bolsjevikenes trussel – der vel også delvis er brakt til utførelse – om å søke sin lære utbredt ikke alene i Tyrkia, men også i de arabiske land, i Persia og i India, hvor det lenge har ulmet, hvorved det britiske verdensherredømme kan undergraves. At der er underjordiske forbindelser mellom Moskva og de tyrkiske nasjonalister, og at urolighetene i Afghanistan også skyldes disse, er sikkert hevet over tvil. Og at der kan være fare på ferde, er ikke utelukket. Det er sikkert så at bolsjevikene, mens de fører "proletariatets diktatur" på leppene, i virkeligheten ledes av orientens hat til oksidenten. Det store mål er ødeleggelsen av vestens kultur.

Bolsjeviklederne i de store land er praktisk talt alle sammen jøder. Det er århundrers undertrykkelse, der nå skal hevnes. Man ser jo også i Russland, at arbeiderklassens ve og vel ligger lederne lite på hjertet. Den arbeider jo under det rene tvangsherredømme, som ingen vestens arbeider ville finne seg i. Og det er derfor likefrem latterlig, når disse vender sine øyne mot øst for å hente sine ideer derfra.

Men nettopp fordi det gjelder så store verdier, der står på spill, er den britiske politikk overfor Russland ikke på sin plass. Lenin, Trotzky, Titscherin etc. ler sikkert i skjegget av denne unnfallenhet. Det er kun for makt og maktmidler, de har respekt.