Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1920
7. mai 1920

Forleden aften ringte man meg opp fra Norsk Telegrambyrå og meddelte, at der gjennom Agence Havas var kommet telegram fra Paris om, at Barbara og jeg var tildelt den franske stats "Médaille de reconnaissance" for den hjelp, vi under krigen hadde ytet til franske institusjoner for krigens ulykkelige offer. Og i dag fikk jeg et brev fra den franske chargé d''affaires herom med et utklipp av Journal Officiel for 30.april med "les citations" for denne utmerkelse.

Det er jo morsomt å ha denne erindring og anerkjennelse fra den franske stat for det arbeid, vi har gjort efter ringe evne for å lindre litt av lidelsene i det land, som har ofret så meget for oss alle, og som vi derfor står i så dyp takknemlighetsgjeld til og omfatter med vår varmeste sympati.

Det står ennå fra min barndomserindring like levende, hvorledes min mor efter krigen i 1870 gikk om i Trondhjem med sin bøsse for å samle bidrag til de franske sårede, og det har vært oss en stor tilfredsstillelse å ha fulgt denne tradisjon, der nå har vært så langt mer påkrevet enn den gang.