Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
Kristiania, 5. desember 1919

Jeg var i går i en liten middag hos Hieronymus Heyerdahl for kongen. Han var i et strålende humør og snakket og pratet uavlatelig. Han hadde bestilt sine hester til kl. 12, men klokken ble over 11/2 før han brøt opp fra selskapet. Det er merkelig, hvor meget kongen er inne i og interesserer seg for. Han kjente således godt til alle de sosiale foranstaltninger Freia Chocoladefabrik hadde truffet for sine arbeidere, og den måte, arbeiderne i den senere tid hadde møtt disse på.

Han talte også meget om general Ludendorffs erindringer og poengterte stolt, at generalens uttalelser om, at Tyskland ikke ville kunne ha holdt så lenge ut, hvis det ikke hadde fått så meget mat fra Danmark og smør og råstoffer fra Sverige, sikkert hadde gjort inntrykk i og ville bli minnet i fremtiden av England. Han så allerede et utslag derav i, at England ikke som tidligere var avtaker for det danske landbruks produkter. Han hadde fornylig mottatt i audiens en dansk landmann, som likefrem hadde uttalt, at Danmark på grunn herav i alle fall delvis måtte omlegge sitt landbruk.

Heller ikke for vår eksport til England var utsiktene efter kongens mening lyse. De engelske kolonier ville som gjengjeld for sine store ofre i krigen likefrem kreve, at England begunstiget import fra disse.

Kongen er ingen god tilhører. Han vil helst tale selv. Hvis han kunne moderere sin stadige lire litt, ville det virke velgjørende.