Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1919
30. juli 1919

I forutfølelse av den befrielse, hvormed den kommende endelige fred – til tross for alle dens svakheter – vil bli møtt av menneskeheten, er der tatt initiativet til en verdensinnsamling til fordel for et minnesmerke for freden.

Som et sånt monument har man tenkt seg en restaurering av domkirken i Reims, i den utstrekning og på den måte kunstneriske hensyn tilsier.

Dette skjønne byggverk skulle søkes bevart for kommende slekter som et symbol for kommende slekter på vår tids levende ønske om, at en varig fredstilstand er inntrådt og forhåpentlig sikret jordens folk.

I dette øyemed vil der hele verden over bli solgt et fredsmerke, som i så stor utstrekning som mulig skal settes på alle brev.

Også her i Norge er der dannet en komité til realisasjon av dette formål under dronning Mauds beskyttelse, og har jeg erklært meg villig til å tiltre denne komité.