Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
20. juni 1917

Allerede i flere dager har der gått rykter om, at der gjennom den tyske legasjon var innsmuglet et større bombelager i landet for å anbringes i skip, og at man her hadde forklaringen på de mange skips forsvinnen, som man overhodet intet hadde hørt fra eller om, siden de forlot norsk havn.

Min kompanjong advokat Heyerdahl var i dag et ærend oppe i provianteringsdepartementet, og her hadde statsråd Oddmund Vik bekreftet ryktets sannhet, at politiet hadde saken til undersøkelse, og at affæren, så snart saken var tilstrekkelig opplyst, også ville bli offentliggjort, og ikke søkes neddysset, som statsråd Urbye alltid søkte å gjøre, så lenge han satt som justisminister.

Efter statsråd Viks uttalelser til Heyerdahl er sammenhengen omtrent denne:

En tysk keiserlig kurer har gjennom lengre tid ført med seg hit til byen store kofferter, forsynt med det tyske utenriksdepartements segl. Som kurer kunne han uten noen som helst undersøkelse få brakt disse kofferter inn i landet. På en eller annen måte fikk politiet meddelelse om, at en større del av disse kofferter var brakt til en gård på Grünerløkka til en finskfødt person, der har arbeid i en større konfeksjonsforretning her i byen, samt at koffertene inneholdt sprengstoffer og bomber.

Efter atskillige overveielser gikk utenriksdepartementet med på, at koffertene, der dels fantes på det angitte sted, dels på Østbanestasjonen, skulle åpnes ved politiets foranstaltning, til tross for det keiserlige tyske utenriksdepartements segl, der måtte brytes. Den herværende tyske legasjon ble underrettet og anmodet om å være til stede ved åpningen, men der innfant seg dog ingen til denne. Den funksjonær ved legasjonen, som man først fikk fatt på – det skal dog ikke ha vært ministeren eller prinsen av Wied – svarte først, at koffertenes åpning og brudd på seglene ville bli ansett som krigserklæring.

Koffertenes innhold overskred, hva man selv i sin fantasi hadde utmalt seg. De var fulle av bomber, helvetesmaskiner med de sinnrikeste konstruksjoner og med urverk, så der kunne på forhånd innstilles på tiden, da de skulle øve sitt ødeleggelsesverk, sigaretter med brennstoff til anbringelse i skipsmaskiner med meget mer av det mest utspekulerte djevelskap. Innholdet av disse kofferter var nok til å ha sprengt den halve by i luften.

Den tyske keiserlige kurer og den finne, der har vært hans medhjelper og som i alle fall har oppbevart bombene m.v., var på forhånd blitt arrestert av politiet.

Forhåpentlig vil i alle fall nå den norske regjering manne seg opp til å si et alvorsord til den tyske regjering i anledning av denne nye krenkelse, den har tilføyet oss, og som kunne blitt og sikkerlig også allerede har vært så skjebnesvanger for norsk eiendom. Ti at der av lageret har vært uttatt bomber eller annet, som har blitt anbrakt i skip, derom er vel alle overbevist.

Nå tenker jeg, at alle må få øynene opp for, hvilke midler den tyske keiserlige regjering anvender i denne krig, og hvorledes den finner å kunne behandle også nøytrale stater. Hvis verden ikke blir befridd fra den slags kultur, går vi sannelig en mørk fremtid i møte.

I den bagasje, den tyske spion von Rosen, der ble arrestert i Finnmark, men som efter justisminister Urbyes foranledning i all stillhet ble ekspedert over den svenske grense, efterlot seg her, fant man også blyanter og fyllepenner med eksplosive stoffer, miltbrannbasiller innført i sukkerbiter og andre vederstyggeligheter. Man søkte å fortie det, men det sivet ut. Når sånt kunne gå ustraffet for seg, er det naturlig, at man har trodd å kunne fortsette uten større risiko.