Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
14. juni 1916

Den russiske bjørn har igjen begynt å røre på seg. Nye hærer er stampet frem, og de skal være godt utrustet med ammunisjon og artilleri. Under general Broussiloffs overledelse har russerne opptatt en kraftig offensiv mot den østerrikske front, har allerede erobret Lutsk og Dubno tilbake og nærmer seg truende den galiciske grense, likesom de også har gjort et kraftig fremstøt inn i Bukovina. Jeg talte forleden med fru ingeniør Irgens, født Prebensen, ministerens datter, der nylig er kommet tilbake fra et opphold i Petrograd. Hun fortalte meg, at hun der hadde talt med en russisk general, der hadde forutsagt, at russerne snart ville forsøke å gå på igjen, og at han håpet, at det denne gang ville gå bedre. Nå hadde de da jern og stål og slåss med, i fjor hadde de i stor utstrekning kjempet med tre og sten som angrepsvåpen. Men skulle det ikke gå enda, fikk de tålmodig vente og gå på igjen en 3. gang, ti folk hadde de ingen mangel på.

-----

Efter keiser Wilhelms store tale i Wilhelmshafen til sine marinesoldater om den store tyske seier til sjøs, der snart ville gjøre Englands herredømme på havet til en saga blott – det er nå lenge siden, verden har nytt godt av hans veltalenhet – virker det nokså ironisk, at det tyske admiralitet nå må offisielt erkjenne, at det har mistet enda 2 kryssere i Skagerakslaget, og at dets oppgaver således har vært bevisst uriktige. Man unnskylder seg med, at man "av militære grunner" inntil nå har hemmeligholdt disse tap. Saken er nok imidlertid, at tapet av disse skip var fullt bekjent i Hamburg, og at man under disse omstendigheter har funnet det klokest å rykke ut med sannheten.

Følgen vil bli, at man herefter ikke kan stole på de offisielle tyske kommunikéer, hva man hittil har trodd å kunne gjøre i den "mentale" verden.