Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
16. oktober 1914

Den tyske og østerrikske koloni her i byen har hver 14. dag en såkalt "Familienabend", hvor der under presidium av den tyske minister her i byen, grev Obendorff, gis beretning om tilstanden på de forskjellige krigsskue­plasser.

Jeg talte i dag med den tyske ingeniør Hoffmann her i byen, som jeg kjenner fra den tid, han var ansatt hos Schuckert & Co. Han hadde overvært den siste familienabend og søkte meg, at efter, hva der var blitt berettet på denne, var tyskernes stilling meget gunstig, meget gunstigere enn de offisielle kommunikeer ga intrykk av. Der var ingen tvil om, at tyskerne om et par måneder til ville gjøre landgang i England(!). Der bygdes nå av all kraft ubåter og luftskip til benyttelse ved det forestående angrep på England. Også direktør Ruths på Hafslund, der nylig er kommet hjem fra et forretningsbesøk hos Schuckert & Co. i Nürnberg, bekreftet, at der nå bygges ubåter i Tyskland av all kraft, og at også de Schuckertske fabrikker er beskjeftiget hermed. Også hans inntrykk var, at stemningen i Tyskland var meget optimistisk. Der var ingen tvil i deres sjel om, at de ville bringe seieren hjem. Dr. Cohen, direktør i Schuckert & Co., som jeg kjenner som en nøktern mann, og som jeg også kjenner som en stor beundrer av fransk kultur, hadde til direktør Ruths uttalt, at det eneste, han var i tvil om, var, hvorvidt det tyske folk var modent til å bære alle de store seire, der foresto for det.