Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
24. august 1914

Tyskerne har brutt Lièges motstandskraft. De har rykket inn i Bryssel. Franskmennene har lidd 2 alvorlige nederlag i Lothringen, det ene i nærheten av Metz, hvor de er blitt slått av den bayerske kronprins Rupprecht, og det annet ved Diedenhofen, hvor kronprins Wilhelms armé har vunnet en betydningsfull seier.

Betydelige engelske troppeavdelinger er landsatt i Nord-Frankrike, og sammen med franske armékorps har de rykket inn i Belgia for å komme den belgiske armé til hjelp og mulig stanse tyskernes fremmarsj mot Nord-Frankrike.

-----

Efter den panikkartede stemning i begynnelsen av måneden, begynner nå gemyttene å komme til ro igjen. De kolonial- og matvarebutikker, der gjennom flere dager holdtes stengt efter et oppskremt publikums run på dem, er alle åpnet. Vedtaket om endringer i loven om Norges Bank, hvorved bankens forpliktelse til å innløse sedler med gull suspenderes inntil videre, har hindret gullstormerne i deres strøm til banken, de naive samlere av sølvmynt lar den igjen komme ut av gjemmene. Bankenes støtte av alle legitime forretninger og deres hjelp til å skaffe industriene penger til arbeidslønn har også virket beroligende. Den ting, at den tyske flåte later til å ville holde seg i ro ved Helgoland og ikke begi seg ut til kamp i Nordsjøen, hvorved handel og skips­fart vil kunne fortsette noenlunde uhindret, har også virket dempende på opphissete gemytter. Et betydelig skår i skipsfartens sikkerhet er dog tyskernes utlegging av miner ikke bare langs den engelske kyst, men endog av flytende miner i Nordsjøen. At også dette er en krenkelse av folkeretten fra tysk side, kan ikke være synderlig tvilsomt. Men vi nøytrale, hvis handel og skipsfart derved i høy grad trues, våger selvfølgelig ikke å reise noen protest. Ved statens delvise overtakelse av krigsforsikring på skip og gods søkes der imidlertid å bøte herpå, så skipsfarten kan fortsette, og vår proviantering sikres.

Jeg vil nå reise opp til Finse for et par uker for å hvile ut og styrke nervene efter alle disse uhyggelige dager. Der kan nok trenges å samle nye krefter til den vinter, der kommer.