Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
Slutten av februar 1911

Labro træsliberi har solgt sine eiendommer med tresliperi og det nye kraftoverføringsanlegg til Drammen kommune for en kjøpesum av 2 500 000 kr. Fra salget er unntatt våre skoger i Numedal, likesom vi har forbeholdt oss å forpakte tresliperiet for et tidsrom av 25 år mot en meget rimelig leie. Vi i direksjonen har vært meget tvilende like overfor spørsmålet, om vi skulle anbefale salget, da vi ikke fant det tvilsomt at vårt hele anlegg med fremtiden, når Numedalslågens regulering har funnet sted, og med de store muligheter for en rik industriutvikling kunne bli særdeles verdifullt. Men da Drammens kommunes bud ville gi aksjonærene 200 % av deres aksjer – der i fjor også ble tilskrevne – efter disses nåværende beløp, foruten at man sitter tilbake med verdifulle aktiva i skogene og beholdningene av tømmer og tremasse, fant vi sluttelig ikke å turde påta oss risikoen ved å la et sånt bud gå fra oss, så meget mer som ingen kan vite, hvorledes den nye reguleringslov vil arte seg, og hvilke nye trykkende byrder på industrien lovgivningen i denne vil innføre; og uten regulering av Nume­dals­lågen vil vårt kraftoverføringsanlegg ikke få sin betydning og verdi.

Vi har nedlagt meget arbeid og megen omhu, for at vårt nye kraftoverføringsanlegg fra Labrofoss til Drammens bygrense skulle bli et førsterangs moderne anlegg, og vi har også den glede å høre fra alle sakkyndige en enstemmig dom om, at det har lyktes oss fullt ut. Jeg kan da ikke nekte, at det er nokså vemodig å skulle overgi det til andre å høste fruktene av vårt initiativ og arbeid.

Gleden ved vårt arbeid har dog vært atskillig forbitret ved den besynderlige og helt nervøse konkurranse Drammens kommune har funnet å kunne gjøre oss for å hindre oss fra å få kraftkonsumenter, uaktet vi kun har operert utenfor byen. At vi til tross herfor ervervet konsumenter som Strømsgodset kommune, der ligger like inn på bygrensen, og de nye jernbaneverksteder, der så og si allerede hadde sluttet kontrakt med Drammen før vårt anlegg kunne tilby kraft, har selvfølgelig ikke minst vært medvirkende til at kommunen fant å måtte bite i det sure eple; å kjøpe seg fri for konkurransen og skaffe seg en ytterligere kraftkilde.