Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
Kristiania, november 1909

Valgene er gått over all forventning. Til tross for at ministeriets nominelle sjef, hr. Gunnar Knudsen, og dets egentlig ledende mann, justisministeren hr. Castberg, og med dem de andre ministre (der har i valgtiden oftere kun vært det nødtørftigste antall til stede for å danne den norske regjering), har fartet land og strand rundt og holdt valgtaler, er opposisjonen – høyre og det frisinnede venstre – gått seierrike ut av valgkampen, om enn den majoritet, den forente opposisjon vil telle i Stortinget, er meget knapp.

Når utfallet er blitt dette, kan det ikke være tvilsomt, at det er det av arbeiderdemokratene lanserte jordprogram, der hadde funnet hr. Castbergs billigelse, og ministeriet Knudsens "konsesjons"-politikk, der har falt de norske bønder tungt for brystet, og brakt dem til å ta fornuften fangen.

De gårdbrukere, der støttet hr. Castberg i hans angrep på eiendomsretten, hvor det gjaldt vannfall m.v., har sikkert gått ut fra, at man her kunne lukke øynene, fordi det i det store og hele tatt i slike tilfelle kun ville gå ut over "storkapitalen" og "storfolkene", men det norske velgerfolk har innsett, at hva kampen her egentlig gjaldt, var en kamp om prinsipper, og at de samme teorier, der av hr. Castberg doserte med hensyn til eiendomsrett til vannfall, ville med samme rett kunne anvendes overfor skog og jord, og at konsekvensene kunne dras i en nær fremtid, såfremt hr. Castberg og hans følgesvenner ble sittende ved makten.

Som statsminister Michelsen fremhevet i sin tale i Fet overfor hr. Konow (S.B.)s velgere og til støtte for dennes kandidatur, står det ikke til å nekte, at misunnelsen spiller en stor rolle i norsk politikk, og at dette moment har vært en faktor av ikke liten betydning i den tilslutning, den castbergske vannfallspolitikk fikk i det norske storting, er ikke synderlig tvilsomt. Annerledes lar det seg neppe forklare, at de norske gårdbrukere blant stortingets venstre sluttelig bøyde seg under det castbergske åk.

Det er en tilfredsstillelse, at velgerfolket sluttelig har vist en mer elevert oppfatning.

Overses bør det vel heller ikke, at den plattform av forvrengninger og svik mot sunne og riktige parlamentariske grunnsetninger, der sluttelig er vår eneste politiske garanti, der brakte ministeriet Knudsen til makten, har vakt harme hos store lag av rettsindige velgere som et brudd på de forutsetninger, der lå til grunn for valgene i 1906.

-----

Jeg har min tid meget opptatt nå. Jeg er valgt til formann i ligningskommisjonen, og er av Den polytekniske forenings vassdragsgruppe og faggruppe av teknikere i produktiv og privat virksomhet innvalgt til medlem av en komité, der skal avgi uttalelse om lovforslaget om offentlig tilsyn med vassdragsanlegg, og det later til, at det blir meg, som må utføre alt arbeid i komiteen.