Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
7. mai 1906

Nå er der da endelig oppnådd overenskomst mellom Kykkelsrudanlegget og Kristiania kommune om leie av elektrisk kraft. Uaktet denne differerer atskillig både med hensyn til pris og kontraktsvarighet fra anleggets tilbud, som var vedtatt av den kommunale elektrisitetskomité og formannskapet, fant jeg dog å burde tilrå vedtak av kontrakten, om denne enn for øyeblikket [ikke] stiller seg synderlig gunstig for anlegget. Det gjelder nemlig efter min mening å komme i kontraktsforhold til byen og hindre konkurrerende anlegg, og jeg tror, det også her i Kristiania vil vise seg, som det har gjort annetsteds, at når først adgangen til å erholde elektrisk energi er til stede, vil behovet vise seg å være betydelig større, enn man skulle ane, og at derfor det kvantum energi kommunen har forpliktet seg til å ta, innen rett lenge vil være opptatt, og byen derfor [blir] nødt til å forplikte seg til å ta et større antall hestekrefter enn forutsatt.

I går inntraff et dødsfall, som har berørt oss meget smertelig, nemlig fru Helene Vogt født Ottesen, redaktøren av "Morgenbladet" Nils Vogts hustru . Fru Vogt ble kun noen og førti år. Elskverdig og inntagende, intelligent og forståelsesfull, som hun var, vant hun alle, som kom i berøring med henne, og ikke minst utfoldet disse egenskaper seg hos henne, når hun representerte som vertinne i sitt gjestfrie hjem. Meget vil hun derfor bli savnet av alle dem, som hadde den glede å komme der.

For sin mann var hun en uvurderlig støtte under hans ansvarsfulle og oppslitende arbeid som redaktør. Jeg husker, han engang sa om henne, at hun var hans levende samvittighet. Kanskje ikke minst, fordi hun i høy grad besatt den egenskap, som kanskje alltid har vært en av de svake sider hos hennes mann; en usvikelig takt.