Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
15. september 1905

Også denne dag er gått til ende uten å bringe nye opplysninger om forhandlingenes fremskriden. At de fremdeles fortsetter, kan kun være av det gode.

Telegrammer om utenlandsk intervensjon, og at særlig Russland skal være interessert i sådan, medfører forhåpentlig ikke riktighet. At stormaktene og ikke minst England har sine øyne henvendt på oss i disse dager, og at de utøver et ikke lite press på begge lands regjeringer, forholder seg visst derimot riktig, efter hva jeg har brakt i erfaring fra temmelig god kilde.

-----

Det har vakt en pinlig oppmerksomhet, at 2 av Stortingets medlemmer, selvfølgelig de herrer Konow og Castberg, midt under de delegertes så byrdefulle og ansvarlige arbeide har funnet det påkrevet samtidig i henholdsvis "Dagbladet" og "Intelligenssedlerne" å publisere artikler, hvor der føres et heftig språk mot grensefestningenes nedleggelse, og hvor man leser mellom linjene, at Stortinget har gitt de delegerte et temmelig fritt mandat med hensyn til inngåen på de svenske vilkår.

Dette siste har selvfølgelig vært "gefundenes Fressen" for de svenske, som efter disse opplysninger finner å burde stå så meget mer fast på sine opprinnelige standpunkter. Det meldes også fra Karlstad, at artiklene har vakt megen oppmerksomhet og voldt våre delegerte nye vanskeligheter.

Det synes da også innlysende, at så måtte bli tilfellet, og det synes også aldeles uforståelig, hva grunn de herrer har hatt til på dette tidspunkt å opptre som skjedd. De vil jo i sin tid, når resultatet av forhandlingene – hvis der da blir noe sådant – skal forelegges Stortinget, ha anledning til både å fremholde sin oppfatning og gi denne uttrykk ved voteringen. Og dessuten gir jo også artiklene et falskt inntrykk. Der har ikke vært noe offisielt stortingsmøte. Visstnok har regjeringens medlemmer konferert med og delegasjonen uttalt seg overfor Stortingets medlemmer, men der har ingen votering funnet sted, og Stortingets medlemmer står fullt fritt, når den eventuelle overenskomst i sin tid skal innbringes for Stortinget til godkjennelse.

Stemningen overfor de herrer Castberg og Konow er derfor – bortsett fra en meget begrenset klikk – meget bitter.

-----

Min kompanjong kom i eftermiddag tilbake fra en reise til Tyskland. Under sitt opphold i København hadde han hatt en samtale med minister Fritz Wedel Jarlsberg, som oppholder seg i København i hemmelig misjon, som selvfølgelig er å virke for den danske prins Carls kandidatur til den norske trone, hva han da heller ikke hadde lagt skjul på.

Han hadde fortalt,at han i en fest fornylig hos den engelske minister mr. Johnstone var blitt kalt hen til dronning Alexandra, som for tiden gjester København, som hadde underholdt seg med ham i 10 minutter og inntrengende anbefalt prins Carls valg. Derefter hadde kongen av Grekenland og den danske kronprins underholdt seg i lengre tid med ham, hvilket selvfølgelig hadde vakt gjestenes oppmerksomhet, og den svenske gesandt kammerherre Trolle var blitt blekere og alvorligere, efter hvert som han ble vitne til denne oppmerksomhet overfor det "ikke anerkjente" Norges uoffisielle sendebud.

Minister Wedel uttalte, at både prins Carl og prinsesse Maud meget gjerne ville stige opp på den norske trone.

Nå skulle det bare mangle, at svenskene for å håne oss ville utlevere oss en Bernadotte som konge. Efter hva der nå er passert, må de vel imidlertid ha fått et bestemt inntrykk av, at en konge av huset Bernadotte ikke vil bli møtt med velvilje, og at han vil ha meget vanskelig for å vinne noen sympati her i Norge.

Den store fordel vil valget av prins Carl av Danmark ha, at århundrers historie knytter dette kongehus til vårt folk: felles minner, felles seier og felles nederlag. Prins Carl vil som konge uten å blunke kunne tale om "vår sjøhelt Tordenskiold" for å ta et eksempel i fleng.

I anledning prins Carls tronkandidatur fortelles der – si non é vero, é bene trovato – at man hørte gamle kong Christian gå og snakke med seg selv i sine gemakker og plutselig utbryte: "Ikke hadde jeg trodd, jeg skulle gjenerobre Norge!"