Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
4. august 1905

Regjeringen har allerede straks resolutt fremsatt proposisjon om alminnelig folkeavstemning til avgjørelse av, om man er enig i den stedfunne oppløsning av unionen eller ikke. Adgang til å delta i avstemningen har enhver, som på nåværende tidspunkt har statsborgerlig stemmerett.

Klokt av den svenske riksdag – som enstemmig har vedtatt sin spesialkomités innstilling – tror jeg ikke, at fremsettelse av kravet om folkeavstemning har vært. Ti at svaret vil bli et rungende ”Ja”, og at der kun vil bli et ganske forsvinnende fåtall av ”Nei”, derom kan der ikke herske synderlig tvil.

Overfor utlandet vil det selvfølgelig være av stor betydning å få konstatert, at der bak regjering og Storting står et praktisk talt enstemmig folk, og at regjeringen så ekspeditt har fremsatt sitt forslag om folkeavstemning, vil heller ikke unnlate der å gjøre et gunstig inntrykk.

Skjønt der jo finnes dem, som i sin kraftpatriotisme skriker opp om, at det skulle være en ydmykelse å efterkomme Sveriges krav om folkeavstemning, har disse skrik kun vært som rop i ørkenen, og Stortinget har også enstemmig vedtatt den kgl. proposisjon.

Avstemningsdagen er satt til 13. august.