Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
Kristiania, 7. juni aften

Allerede i natt fikk jeg per telefon beskjed om, at Stortinget satt samlet til de siste hemmelige rådslagninger om de viktige beslutninger, som nå skulle fattes.

Morgenavisene meddelte kort og godt, at Stortinget kl. 10 ½ skulle samles til møte, men denne korte notis var tilstrekkelig til å la forstå, at den historiske dag var kommet, da det norske storting skulle fatte de for vårt land mest skjebnesvangre beslutninger siden 1814.

Da stortingsmøtet var satt, ble ordet straks gitt til statsminister Michelsen til avgivelse av en meddelelse til Stortinget. Denne meddelelse gikk ut på, at den politikk, som hadde fått sitt utslag i kongens stilling til spørsmålet om sanksjon av konsulatloven, efter regjeringens mening ikke var forenlig med den norske forfatning, og like så lite som det gas noen nordmann, som ville danne noen ny regjering, som ville overta ansvaret for denne politikk, like så lite kunne den nåværende regjering ved å forbli i sine embeter gjøre seg medansvarlige i den. Regjeringen fant det derfor å være sin plikt i dag å fratre bestyrelsen av sine embeter, hvorom kongen var underrettet.

Stortingspresident Berner grep derefter ordet og fremsatte følgende forslag, som han håpet enstemmig og uten debatt ville vinne Stortingets bifall:

"Da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeter, da H.M. Kongen har erklært seg ute av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da den konstitusjonelle kongemakt således er trådt ut av virksomhet, bemyndiger Stortinget medlemmene av det i dag avtrådte statsråd til inntil videre som den norske regjering å utøve den kongen tillagte myndighet, i overensstemmelse med Norges rikes grunnlov og gjeldende lover – med de endringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under én konge er oppløst som følge av, at kongen har opphørt å fungere som norsk konge."

Presidentens forslag ble vedtatt enstemmig.

Dernest ble mot sosialistenes stemmer vedtatt en adresse til kong Oscar, hvori bl.a. fremholdes, at utviklingens gang, som har vært mektigere enn den enkeltes ønsker og vilje, har ført til det resultat, som nå foreligger, men at dette ikke er begrunnet i noen uvilje mot kongehuset eller det svenske folk, hvorfor Stortinget i ærbødighet anmoder om kongens medvirkning til, at en prins av huset Bernadotte tillates med oppgivelse av sin arverett til Sveriges trone å motta valg som Norges konge.

"Den dag," heter det i adressen, "da det norske folk kårer sin egen konge til å bestige Norges gamle trone, vil innlede en æra av rolige arbeidsår for Norge, av godt og hjertelig forhold til det svenske folk og av fred, endrektighet og trofast samhold i Norden til vern om folkenes kultur, deres frihet og selvstendighet."

Sluttelig uttales, at det norske folk for kong Oscar vil bevare usvekket sin høyaktelse og hengivenhet.

Efter noen ord fra presidenten til Stortingets medlemmer, om at Stortinget vel var seg bevisst det ansvar, det hadde pådratt seg ved disse beslutninger av den største rekkevidde og betydning, og at der kunne bli store vanskeligheter å overvinne, men at vi, i fast tro på vår rett, vår enighet og trofast samhold mellom regjering og storting og mellom disse statsmakter og det hele folk, visselig vil formå å overvinne disse vanskeligheter, ble stortingsmøtet, som kun varte en halv times tid, hevet.

Utenfor Stortinget samlet der seg straks en mengde mennesker i samtalende grupper. Det, som nettopp var fullbyrdet, kom jo ikke som noen overraskelse. Beslutningene var ventet og ventet med utålmodighet. Og dog hadde man en følelse, som om det vidunderlige var skjedd, dette at Norge igjen efter århundrer var blitt seg selv – seg selv alene. Øynene var blanke av denne den høyeste og reneste glede – gleden over å se sitt land helt fritt og selvstendig, og dog dryppet også mange øyne av tårer, vemodets tårer ved at alle de bånd nå med én gang var revet over, som i 90 år hadde bundet oss til et annet folk og kongehus, en periode under hvilket vårt land og vårt folk dog hadde gjort så veldige fremskritt. Men alle besjeltes vi av stolthet over den noble måte, den ro, verdighet og tro på sin rett, hvormed våre statsmakter hadde løst den vanskelige oppgave.

Jeg er nettopp kommet hjem fra en spasertur i strøket. Der var en masse mennesker på benene i den lune, stille sommeraften. Men overalt hersket der den største og mest mønstergyldige ro. Alle jeg talte med, både av eldre og yngre, var på det rene med, at den løsning av krisen, som var vedtatt av Stortinget, var den eneste mulige, og var enige i, at på en verdigere måte kunne "revolusjonen" ikke vært foretatt. Selvfølgelig var der enkelte, hvem tilbudet om den norske trone til en prins av huset Bernadotte ikke tiltalte, men jeg føler meg overbevist om, at fremtiden skal vise, at dette tilbud er tegn på en klok og fremsynt politikk.