Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905
15. mai 1905

Gamle vaktmester Selboe i Skedsmo er avgått ved døden. I den tid, jeg var konstituert sorenskriver i nedre Romerike og senere fullmektig der hos sorenskriver Wasserfall, hadde jeg mange forretninger på Stav distrikts­fengsel, og var ofte vaktmester Selboes gjest om aftenen efter endt arbeid. Og da fortalte han ofte og gjerne om sitt stortingsliv og fra sitt opphold i Stockholm som medlem av stortingsdeputasjonen ved kong Oscars kroning.

Efter sitt brudd med sin amtskollega Johan Sverdrup var han jo blitt satt utenfor det politiske liv, og dette hadde ikke unnlatt å sette spor av bitterhet hos ham. Og da en annen politisk vind begynte å blåse, gjorde han forgjeves forsøk på atter å kunne komme inn i det politiske liv. Han hadde vanskelig for å ta faste standpunkter og var i det hele kanskje atskillig av en Lundestadsk bondepolitiker. Men det er ikke tvilsomt, at han var en mann med mer enn alminnelige evner, der hvis han hadde hatt mer balanse i sin politiske karakter, utvilsomt ville ha gjort seg gjeldende i det politiske liv.

Jeg vil alltid minnes ham som en gjestfri og vennesæl mann, hvis konversasjon alltid var underholdende, og hvis interesser strakte seg over de forskjelligste felter.