Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
26. oktober 1904

Heller ikke denne gang har det lyktes japanerne å omringe russerne. Det synes, som om terrengforholdene og derav følgende manglende anledning til å forfølge med kavaleri, hvilket jo i det hele ikke er japanernes sterke side, hindrer japanerne fra å utnytte sine seire. På slagets siste dager lyktes det forøvrig russerne å vinne enkelte fordeler, så Kuropatkin med æren i behold kunne dra seg ut av kampen.

For øvrig er interessen for, hva der tildrar seg på slagmarkene i Øst-Asia, i de siste dager ganske trådt tilbake, for de begivenheter, der har funnet sted i Nordsjøen under den russiske flåtes (Østersjøflåten) passasje gjennom dette farvann på vei til krigsskueplassen. Flåten har beskutt engelske fisketrålere under påskudd av, at de anså dem for japanske torpedobåter(!), så at flere båter er ødelagt og ikke få mennesker er drept. Som naturlig er, er stemningen i England og også i det øvrige Europa, opprørt over denne russernes vanvittige ferd, om enn så vel den engelske regjering som dens presse viser en forholdsvis ro og et måtehold og takt, der kun kan vekke anerkjennelse og beundring.

Spenningen er overalt på det høyeste, om en konflikt av krigersk art skal bli følgen, eller om den bevegelse for fred og voldgift, der gjennomstrømmer tiden og som jo skal regne de to lands monarker blant sine varmeste tilhengere, vil kunne formå å hindre en krigersk aksjon.

-----

Søndag den 23. oktober hadde kristianiaboerne en opplevelse, som sent vil glemmes; ved 11 1/2-tiden om formiddagen fant der nemlig et jordskjelv sted, der efter geologenes sigende er det heftigste, der har hjemsøkt i alle fall det sydligste Norge i den historiske tid.

Barbara og jeg satt ved frokostbordet, da vi begynte å merke bevegelsen. Først trodde vi, at det var et jernbanetog, der passerte. Men da larmen vedvarte, og gulvet begynte å bølge under oss, forstod vi, hva der var på ferde. Jeg skyndte meg å åpne verandadørene og løp til barnas lekeværelse for å få dem ut. Men innen jeg kom så langt, var jordskjelvet forbi, idet vi dog litt efter merket en efterdønning og mindre bevegelse.

Jordskjelvet inntraff under gudstjenesten, og så vel her i byen som i de andre byer utbrøt der på flere steder panikk i kirkene.

Det merkelige er, at folk, der oppholdt seg på gatene, intet merket. Våre naboer, maleren Th. Holmboe og frue, passerte nettopp forbi oss under jordskjelvet, men hadde intet merket.

Jordskjelvet har vært merket med større eller mindre styrke i det sydlige Norge, dog noe helt til nordenfor Trondhjem, i Sverige helt til Uppsala og i det nordre Jylland. De lærde mener at grunnen til det er en forskyvning av jordskorpen, og at jordskjelvets sentrum har vært midt i Skagerrak.

-----

Oktober har i år vært merkelig mild og behagelig. Som oftest deilige klare dager, og ennå blomstrer levkøyer, kornblomster og reseda i vår have.