Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
17. oktober 1904

Mens russerne under den hittidige del av krigen vesentlig har innskrenket seg til defensiven, er der i disse dager foregått en forandring med deres operasjoner, idet de har gått angrepsvis til verks og søkt å drive japanerne ut av deres stillinger ved Yentai og mellom disse kullgruver og Mukden. Hensikten med denne plutselige forandring i den russiske taktikk, nevnes å være ønsket om hvis mulig å komme Port Arthur til hjelp og hindre festningens overgivelse. Kuropatkin har nok advart mot å ta offensiven på nåværende tidspunkt, men tsaren, ledet av storfyrstpartiet, har vært av en annen mening.

Efter de hittil innløpne efterretninger har det imidlertid så langt fra lyktes russerne å trenge japanerne ut av deres stillinger, at de tvert imot på ny er drevet tilbake, og skyndsomst søker å komme tilbake mot Mukden delvis under en panikkartet flukt og forfulgt av japanerne på en sånn måte, at der på ny fryktes for, at større deler av den russiske hær kan bli omringet.

De siste dagers kamper sies å ha vært enda blodigere enn slaget ved Liaoyang; hele regimenter er blitt meiet ned. Telegrammene angir russernes tap av tropper i disse kamper til ca. 30 000 mann. Slaget vedvarer ennå, og der hersker den største spenning om, hvorvidt det denne gang skulle lykkes japanerne å utnytte seieren således, at kampen blir av avgjørende betydning for krigens endelige utfall.