Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
1. oktober 1904

Vi har hatt en vidunderlig deilig september. Disse blanke septemberdager med den klare gjennomsiktige luft og dens eiendommelige friskhet gir en ro i sinnet, der virker velgjørende. De siste uker har jeg tilbrakt flere dager ad gangen i Askim i anledning skjønn angående forholdet mellom fellesfløtningen og Kykkelsrudanlegget. Om formiddagen har vi hatt åstedsbefaringer, og om eftermiddagen rettsmøter. Det har smakt ganske godt å komme bort litt fra kontorlivets einerlei og streife om i det frie. Vi var begunstiget av det herligste vær – sommervarme i luften og dertil hele høstens fargeprakt i all dens rikdom og malende nyanser.

I dag – på månedens første dag – siver høstregnet ned i strie strømmer fra en blygrå himmel, og en sur vind virvler bladene ned fra trærne.

-----

Vi har hatt en partiell ministerkrise. Min svoger Christian Mathiesen har tatt avskjed som landbruksminister under meget eiendommelige omstendigheter. Direktøren for landbrukshøyskolen, hr. Hirsch, har gjennom lengre tid stått i forhold til en dame, hvilket forhold hadde vakt forargelse så vel i bygden som på høyskolen, hvis elever bl.a. hadde skrevet vedkommende dames navn på dørene på en ekvivokk måte. Landbruksministeren antydet da overfor ham, at han hadde å ta avskjed eller å avbryte ethvert forhold til vedkommende dame. At han hertil har vært berettiget, og da hr. Hirsch stod som husfar for ungdommen på landbrukshøyskolen, også forpliktet, synes der blant rettenkende mennesker å være noenlunde enighet om. Men i stedet for å holde seg til hr. Hirsch har Mathiesen for å skaffe seg bevismateriale overfor dennes halsstarrige og frekke benektelse av faktum og for å godtgjøre, at denne omgang med en sånn dame var direktøren uverdig, gitt seg til å rote opp i damens fortid og henvendt seg til embetsmenn, der tidligere skal ha stått i forhold til henne osv. At dette var en uheldig og i sine konsekvenser ytterst farlig fremgangsmåte, sier seg selv. Og da "Morgenbladet" tok absolutt parti mot ham og i et par voldsomme artikler søkte å undergrave hans autoritet og tilmed offentliggjorde den mellom statsråden og direktøren førte brevveksling, fløt begeret over, og han innleverte sin avskjedsansøkning.

Denne "Morgenbladets" opptreden har på mange hold vakt forbitrelse, særlig da man fant, at det kun kunne tjene til fordunkling av sakens realitet, og moralens voktere har derfor funnet dets skrivemåte lite bifallsverdig. Til Mathiesen strømmer der derfor fra denne side inn takksigelser for hans opptreden og misbilligelse av den behandling, der er blitt ham tildel av et av hans partis blad.

Hvorom allting er, bittert og sårende må det være å falle på en sånn sak, og han sier også selv, at han føler seg som drept.

-----

Om en ukes tid reiser Christian og Celina til Rom for å rekreere seg litt efter alle disse kjedeligheter.